Bibliografia Borsecului

Scrierea unei bibliografii nu face parte din activităţile ştiinţifice cu prestigigiu sau "importante".
Nu este spectaculos ( este "doar" o mulţime de date ), şi nu "produce" noi evenimente ştiinţifice, profesionale, ci doar enumeră rezultate deja existente - pe care le prelucrează. Este ceva descriptiv, enumerator ( G. Czintos Emese )
Pentru cineva care nu este de specialitate ( bibliograf ) este o sarcină grea, deoarece nu poate decide ce sunt mai importanţi - autorii şi / sau ordonare după numele de referinţă, sau un cuprins analitic eventual cronologic.
Oricum în volumul mare de informaţie existentă, prezintă o posibilitate de orientare mai uşoară ( Maister Robert - parafrazat )

Borszék bibliográfiája

A bibliográfiaírás nem tartozik a legnagyobb presztízzsel rendelkező vagy legfontosabb tudományos tevékenységek közé.
Nem látványos (hiszen "csupán" adathalmaz), és nem kecsegtet új szakmai, tudományos eredményekkel, hiszen a már létező eredmények, feldolgozására vállalkozik. Leíró, rögzítő természetű. (G. Czintos Emese)
Egy nem bibliográfus számára nehéz feladat, mert nem tudja eldönteni, mi fontosabb a szerzők és/vagy referencianevek alapján összeállítani, vagy analitikus tárgymutató legyen, vagy egy kronológikus összeállítás.
A növekvő információözönben könnyebb a tájékozódás (Meister Róbert)

În limba Română - Románul - In Romanian

În limba Maghiară - Magyarul - In Hungarian

În limba Germană - Németül - In German

În alte limbi - Más nyelven - Other languages

Prelucrări electronice - Elektronikus feldolgozás - Electronic format

Publicism - Publicisztika - Editorials

În arhive - Levéltári források, okmánytárak - Archives

Cartografie - Térképek - Maps

Filme - Filmek - Movies

CD

DVDLimba maghiară - Magyar nyelven - In Hungarian - Ungarishe
1. Aba Sándor: Erdélyi fürdőkalauz. Gyógyfürdők, üdülőhelyek és gyógyforrások ismertetése. Simon István Könyvkereskedő. Nagyvárad. 13- 14. oldal (Borszék-fürdő).
2. A Honvédségünk bevonulása Erdélybe. 1941. (Borszék község pecsétje, 1851.)
3. A történelmi Magyarország atlasza és adattára. 1914. Talma Kiadó, Pécs, 2005.
4. Az ezeréves Magyarország és a Millenniumi kiállítás. 1896.
5. Az 1896-ik évi június 8-iki Hódoló Díszbanderium írásban és képben. Megörökítette Timár Szaniszló szerkesztő. Budapest. 1896.
6. Az Osztrák- Magyar Monarchia írásban és képben, Budapest, 1896. Borszék.
7. Andrássy Antal: Egyházi beszéd Borszék új templomának felállításakor. Kolozsvár, Lyceum ny. 1844.
8. A halálra táncoltatott leány, Albert Kiadó, 2004.
9. A Maroshévízi Református Egyház rövid története, Írta Czirják Károly, 2005, Státus Kiadó, Csíkszereda.
10. Ádám Éva: Hadak útján, az Olt partjától Piavéig.
11. Árvay Árpád: Szélsodorta falevél, 1982 (1837?)
12. B. Garda Dezső: Tájékoztató és gyakorlati útmutató.
13. Bányai János: Adatok a hargitai ásványvizek geológiájához, Székely Nemzeti Múzeum jubiláris évkönyve.
14. Bányai János: Borszék-fürdő földtani alkotása és az ásványvizek eredete. Brassó, 1937. Gött János Fia kny. 4 lev.
15. Barangolás. Borszék és környéke. HMKK Könyvek, 2oo3. Csíkszereda. Tipographic nyomda.
16. Barangolás a múltban, Borszékért Alapítvány.
17. Barangolás a Székelyföldön, Hargita megye, Pallas Akadémia Könyvkiadó, 2001.
18. Báró Ambrózy Béla: A méh. Elméleti és gyakorlati útmutató a méhészet terén. Temesvár, 1905. (Patka Venczel méhtelepei Borszéken, 523-524. oldal.)
19. Beder Tibor: A szék, Magiszter Kiadó, Csíkszereda, 2003. augusztus 15.
20. Bíró Sándor: Kisebbségben és többségben- románok és magyarok, 1867-1940,
21. Béke poraikra… Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban, a keleti hadműveletek során elesett magyar katonákról és munkaszolgálatosokról, Varietas 93 Kft. Budapest 1999.
22. Bencsik Péter: Helységnévváltozások Köztes-európában (1763-1995).
23. Benedek Elek: Erdélyi népmondák, Kolozsvár, 1926.
24. Benkő József: Transilvania. Vindabonae, 1778. I. 131, és Transilvania Speciale, 1831.-i másolat, Transilvania Specialis. Bukarest- Kolozsvár. 1790. 264.
25. Benkő Károly: Csík, Gyergyó és Kászon leírása.
26. Bethlen Farkas: Historia, 1847.
27. Boleman István, dr. Földtan kiváló tekintettel a magyarhoni gyógyhelyekre. Bp. 1887.
28. Bors J. : Borszék fürdői, Budapest.
29. Borszéki Béla: Ásványvizek és gyógyvizek, Budapest, 1979.
30. Borszék gyógyfürdő.
31. Borszék Erdélyben, Csíkmegyében. Brassói Lapok könyvnyomdája. (Fürdőismertetés).
32. Borsec Project (fényképalbum). Kiadta az ARTeast Alapítvány, Marosvásárhely, 2005.
33. Brassó város és környéke új kalauza. Zajzon, Előpatak, Málnás, Tusnád, Kovászna, s Borszék érintésével. Magyar, német, és román nyelven. (8. r. 43 és 2 l.) Brassó, 1891. Alexi könyvny.
34. Borszék, Szováta, Tusnád- Képes ismertető. Meridiane Kiadó Bukarest, 1966.
35. Borszék és Maroshévíz a korabeli képeslapok fényében, (album), kiadó: Borszékért alapítvány, Demaco nyomda 2002, szerkesztette: Farkas Aladár és Czirják Károly.
36. Brassó város és környéke, 1891.
37. Bús János- Szabó Péter: Béke poraikra…II., Varietas 93. Kft. Budapest, 2001.
38. C. K. Mátyus István, dr.: Ó- és új Dietaetika, 1766.
39. Csata István- Kiss Tamás: Népesedési perspektívák. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2007.
40. Cseh Károly, dr.: Borszék gyógy- és fürdőhely, 1873, II. kiadás 1885, Kézdivásárhely. (Ugyanez német, francia, angol és rumén nyelven, u. o. 1873.)
41. Cseh Károly: Borszék gyógyászati és nemzetgazdasági szempontból. A főkút látképével és egy térképpel. 8 r. 248 l.) Budapest, 1873. Aigner L. 2.
42. Cseh Károly: Kivonat "Borszék" czímű művéből. (k. 8 r 15 l.) Budapest, 1875. A fürdőigazgatóság.
43. Csiby Andor, Ditrói: Borszék- Borsec gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely monográfiája. 27 eredeti fényképfelvétellel és 3 térkép. Brassó- Brasov, 1937. Gött János Fia kny. 96 l, 2 lev. 7 melléklet.
44. Csiby Andor: A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi és jogi fejlődése az ősfoglalástól napjainkig, különös tekintettel Ditró és Szárhegy közösségek borszéki közbirtokosságának borszéki közös vagyonára. Gyergyószentmiklós, 1939.
45. Csillag Ilona: Blaha Lujza naplója. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1987. 193-196. oldal.
46. Czirják Károly: A Maroshévízi Református Egyház rövid története, Státus kiadó, Csíkszereda, 2005.
47. Czirják Károly: Dr. Urmánczy Nándor élete és munkássága. Maroshévíz. 2006. 72. l.
48. Czirják Károly- Táncos Levente: A Maroshévízi Római Katolikus Egyházközség története. Státus Kiadó. 2006.
49. Czirják Károly: Maroshévíz híres szülöttjei. Státus Kiadó, 2007.
50. Deák Ferenc: Barangolásom Székelyföldön és környékén, Erdélyi Gondolat kiadó, Székelyudvarhely, 2001.
51. Dénes István: Székelyföldi barlangvilág, T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2oo2, 75.
52. Dillberger Emil, dr.:Magyarország természetes ásványvizei és forrás terményei. Bp. 19o9.
53. Ditró és Szárhegy községek borszéki közbirtokosságának jegyzőkönyvei.
54. Ditrói dr. Csiby Andor: Borszék gyógyfürdő és klimatikus gyógyhely monográfiája. Brassó, 1937, 96 l.
55. Drága kis ország, a zászlónk könyvtára 2. szám, néprajzi és földrajzi kalandozások, írta Radványi Kálmán, dr. Budapest, 1926, "Élet" Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság Kiadó.
56. Duka János: Üti Páké Barátost. Csúfolódó székely népköltészet. Pallas Akadémia. Csíkszereda. 1995. 111-113. , 316.
57. Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Fejezetek Erdély gazdasági és társadalmi történetéből, 1848-1914. Második javított kiadás. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2oo2. 232.
58. Eigel Tibor, Farkas Lóránt: Borszékfürdő digitális adatbázisa (államvizsga dolgozat), 2003.
59. Élő Erdély. Vidékek. Borszék (Borsec).
60. Emil Pop: Őslénytani monográfia Borszék flórájáról, 1936.
61. Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára, Sepsiszentgyörgy, 1929: 580-581.
62. Eördögh István: Erdély román megszállása (1916-1920) olasz és vatikáni levéltári források alapján, Lazi Kiadó, Szeged, 2000.
63. Endes Miklós, dr. : Csík-, Gyergyó-, Kászon- székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig, 1938, reprint kiadás, Akadémiai Kiadó, Bp. 1994.
64. Emlékkönyv papi életének ötvenedik évfordulójára, kiadta Takó János T. főesperes, vízaknai plébános, Diciosanmartin- Dicsőszentmárton, Erzsébet Könyvnyomda Részvénytársaság, 1928,
65. Erdélyi vármegyék, az előszót írta József kir. herceg Ő Fensége. Szerkesztette Szeghalmi Gyula, 688. 194?
66. Erdély, útmutató Erdély vendégei számára, összeállította Prinz Gyula egyetemi ny. r. tanár. 96., 3 fotóval. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt. Pécsett. 1940 ?
67. Erdély útikönyv, 2002, Budapest.
68. Erdélyi ezredek a világháborúban (I. világháború).
69. Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, I. kötet, 1036.
70. Élő Erdély/ Vidékek. Borszék.
71. 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára 1956-1965. Polis Könyvkiadó, Erdélyi Múzeum- Egyesület. Kolozsvár. 2006.
72. Farkas Aladár: A borszéki ásványvíz palackozás 200 éves története, Státus Kiadó- Csíkszereda, 2006.
73. Földrajzi kislexikon, Dr. Tulogdi János, Madarász Antal, Balázs Árpád, Kriterion Könyvkiadó, Buk. , 1976.
74. Fráter Olivér: Erdély román megszállása, 1918-1919. Erdély, mint hadszíntér 1916-1922-ben.
75. Friedrich Klára- Szakács Gábor: Tászok- Tetőtől a bosnyák piramisokig. Bp. 2007.
76. Fujer Tibor: Székelyföld üzenetei, Pallas Akadémia.
77. Gaál Endre: Harc Borszék fürdőért. Csíkszereda, 1921. Szvoboda Miklós kny. 43 lev.
78. Garda Dezső, dr.: A Székely Közbirtokosság, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002.
79. Garda Dezső: A forradalom katonái Csíkban és Gyergyóban, 1848-1849, Alutus, Csíkszereda, 1998.
80. Garda Dezső: A Székely Közbirtokosság, I-II. kötet, Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2002.
81. Garda Dezső: Gyergyó a történelmi idő vonzásában, Infopress, Székelyudvarhely, 1992. Kiadó. Csíkszereda. 1998.
82. Garda Dezső, dr. Munkarend és hagyományőrzés a Székely faluközösségben. Gyergyóremete monográfiája. I. kötet, 2003.
83. Gergely Ibolya: Ditró (Ditrau) helynevei. Magyar névtani dolgozatok 128. Budapest, 1994.
84. Gergely Lajos: Borszék és a borvizes székelyek, in Magyarország És Erdély képekben, Budapest. 1868.
85. Gulyás Pál: Búcsú Móricz Zsigmondtól.
86. Gyergyói hívogató, képes útikalauz, Mark House Kft. Gyergyószentmiklós, 2oo4. 31-32.
87. Gyergyóditró a Históriában, 2002.
88. Gyergyószentmiklós monográfiája, szerkesztette Garda Dezső, Státus Kiadó, 2001.
89. Gyermek és ifjúsági táborok, 1995.
90. Hagyományos és modern művészetek Otthona. A Hargita Megyei Művészeti Népiskola 30 éve. 1977-2007. Közreadja az igazgatóság Csíkszereda, 2007.
91. Halmágyi István: Naplók és iratok 1762-1769, Magyar Tud. Akad. Történelmi bizottsága, Budapest. 1906. Szerkesztette: Borsodi L. László.
92. Hankó V, dr.: Csíkmegye fürdői szóban és képekben. 1890.
93. Hankó Vilmos, dr. Székelyföld, 1896. Budapest, Lampel Róbert Könyvkereskedés, változatlan utánnyomás 2000, Multipress nyomd.
94. Hankó Vilmos, dr.: A Székely Kongresszus szervezete, Fürdők fejlesztése, Budapest, 1902.
95. Hankó Vilmos: Csíkmegye fürdői és ásványvizei, Lampel, Budapest, 1890.
96. HARGITA. Képes megyeatlasz. Topo Service. 2005.
97. Hargita megye útikönyv, Szerkesztette: Kozma Mária, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2oo1. 121-124.
98. Hargita megye 250 térképpel és 135 fényképpel, 1977. ?
99. Hargita. 250 térképpel, 135 fotóval. 1997.
100. Hargita megye középtávú stratégiai fejlesztési terve 2oo2-2o13. Készült az Illyés Közalapítvány támogatásával.
101. Hála József: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Mentor Kiadó Marosvásárhely, 2003. 86.
102. Háromszék gazdasági fejlődése a 19. század második felében és a 20. század első felében. (www. szekelyfoldert.info/index).
103. Hefty Gyula Andor: Téli sportlehetőségek Kelet Magyarországon és Erdélyben, 1943.
104. Helyi Fenntartható hosszú távú fejődési tervezet. Borszék város. PNUD. 2005.
105. Herbich Ferencz. : A Székelyföld földtani és őslénytani leirása.
106. Historia Domus, A borszéki plébánia története, Borszékért Alapítvány, 2003.
107. Hoffmann Géza: A Székelyföld kincsi, II. rész (Borszék bitumenes pala a széntelep fejlődésében, 1902)
108. Hollós László: Magyarország gasteromycetái, Budapest, 1903.
109. Illésfalvi Péter, Szabó Péter, Számvéber Norbert: Erdély a Hadak útján 1940- 1944. Puedlo Kiadó, 2005.
110. Imre István: Erdélyi hétköznapok 1750-1850, Kriterion Kiadó, Bukarest, 1979.
111. Incze Gábor: A mi életterünk. Budapest. 1942, 8- 84. oldal.
112. Irányi Jenő: Az erdélyi gyógyfürdők jelentősége, Budapest, 1942.
113. Istvánffi Gyula: A magyar ehető és mérges gombák könyve, Budapest, 1899.
114. Ívás István: Az utolsó székely határőrök. Katonaságom története. 1943-1944. Timp Kiadó, 2oo4.
115. Jakab Ödön: Pásztortüzek (Versek). Franklin Társulat, Budapest, 1896. 171- 173. oldala (Borszéken).
116. Jósika Miklós, br. Jósika István. Történelmi regény, Budapest, 1847, II. kötet.
117. Jósa János: Elintézés. Szeged, 1938. (" A tászok- tetői rovásírásos kövek felfedezésének története és egyebek").
118. Józsa Sándor: Emlékeim Ditró székelyközség életéből. Mark House Kiadó, 2oo4. 38.
119. K. Csedő, dr. Hargita megye gyógy- és fűszernövényei, 1980.
120. Kádár László: Székely fürdők, székely tájak. Officina Könyvkiadó, Budapest, 1941.
121. Kádár Zsombor, Pál- Antal Sándor: A Székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002.
122. Kercsó Attila: Hagyaték, Gyergyószentmiklós, 1994.
123. Kézdi Mihály: Monográfiák, tanulmányok.
124. Kisgyörgy Zoltán, Kristó András: Románia ásványvizei. Ed. Stiintifica si Enciclopedica. 1978
125. Kol Erzsébet: Erdély borvizeinek hydrobiológiája, Kolozsvár, 1943.
126. Kozma Ferencz: A Székelyföld közigazgatási és közmivelődési állapota. Budapest, Franklin- Társulat nyomdája, 1879.
127. Koszta Nagy István: Erdély. Látnivalók, kirándulások, Hasznos tanácsok. 2. javított kiadás, Cartográfia, Bp. 2oo2. 5. , 1o. , 139. , 141. o.
128. Kós Károly, dr. Az árucsere néprajza. In: Népélet és hagyomány. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1972.
129. Kós Károly, dr. Magyar néprajzi tájak Romániában, 1975, in Művelődés 1957, újraközölve 2001-ben, a Művelődés Antológiában (1948-1967-es évf.).
130. Kozma Ferencz: A Székelyföld közgazdasági és közművelődési állapota. Kiadja a Székely Mivelődési és Közigazgatási Egylet. Budapest Franklin- Társulat Nyomdája. 1879.
131. Kölönte Béla, főgimnáziumi tanár: Gyergyó története, Kossuth- Nyomda, Gyergyószentmiklós, reprint kiadás Mark House, Gyergyószentmiklós, 2002,
132. Kővári László: Tájképek utazási rajzokban, Téka, Bukarest, 1984 (184o?, 1853?)
133. Kőváry László: Székelyhonról. 1841. (n. 8-r. 3 lev. 205 és 3 l.) Kolozsvártt, 1842. A kir. Lyceum bet. 1.30 p. A. E. M.
134. Kőváry László: Erdélyország statisztikája. Kolozsvártt, 1847.
135. Kurz Anton: Borszék- Bélbor. Magyarország népessége a Pragmatica Sanctio korában, XII. kötet, Budapest.
136. Kurz Anton: Borszék egy erdélyi híres fürdő, Brassó, 1844.
137. Laczkó- Szentmiklósi Endre: Gyergyóremete (településismertető), kiadja a Cseres Tibor Közművelődési Egyesület, Gyergyóremete, 2000.
138. László Mihály. Adatok a borszéki Főkút monographiájához, (kézirat) 1816.
139. Lázár Miklós, gróf: A gróf Lázár család, Kolozsvár. 1858.
140. Magyar Fürdőalmanach. Szerkesztette: Kiss Veronika és Nagy Zoltán, 2004. 63-65. l.
141. Magyar Idegenforgalmi Évkönyv, 1941.
142. Magyar Néprajzi Lexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
143. Magyar Könyvészet: 1712- 1920.
144. Magyar Nyelvtudományi Tanszék 1999. Évkönyve. Debrecen.
145. Magyarok a Világban. Kárpát medence, Ceba Kiadó. Bp. 2ooo.
146. Magyarország a Millennium alatt. ? 3 fotóval: Fő-kút, Kossuth -kút, panoráma kép.
147. Magyar városok, 1941 (Városi és vármegyei szociográfiák XIV. kötet).
148. Magyarország képekben (honismereti album), Heckenast Gusztáv Kiadó
149. Márton László: Harangok, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001,
150. Mátyás Vilmos, dr. Utazások Erdélyben, Budapest, 1977.
151. Meglocsollak, illatozzál! Hargita megyei tanulók által gyűjtött locsoló versek növényekkel és állatokkal. Összeállították Serényi Éva és Szabó Judit. Typoker. Exim Kft. Nyomda. Székelyudvarhely, 2000.
152. Megyei statisztikák, www.harghita.insse.ro
153. Miski György: Erdélyi és Erdélyen kívüli települések ismertetése.
154. Murádin Jenő: Gyergyó Művészeti Topográfiája. Régió Art Kiadó. Győr. 2oo3.
155. Mészely József: Duruzsoló, Sepsiszentgyörgy, Bon Ami, 1997 (vers Borszékről)
156. Meyr Ignácz, dr.: Borszék gyógyvizei természettudományi és gyógytani szempontból. Fordította dr. Ortobán Nándor. 8 r. 58 l.) Brassó, Römer és K. (Kolozsvár, Stein J.) 1863.
157. Mikó Imre: Huszonkét év, Az erdélyi magyarság politikai története, 1918. december 1.-től 1940. aug. 30-ig, Stúdium Kiadó, Budapest, 1941.
158. Miklósi- Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839-1916. Székelyudvarhely, 2001.
159. Moeszia. Erdélyi Gombász 2. 2005.
160. Moldován Gergely: Egy fürdőidény Borszéken, Kolozsvár, Demjén, 1883, 187 p.
161. Nagy - Bodó Tibor: Borszék, Székelyföld igazgyöngyei a múltban és jelenben, Juventus Kiadó, Marosvásárhely, 1997.
162. Nyárády Erasmus Gyula: A vizek és a vizben bővelkedő talajok növényzetéről a Hargitában. Nemzeti Múzeum jubiláris évkönyve, 58o-58l.
163. Nyáry Abert, br.: A heraldika vezérfonala, 1886
164. Nyírő József: Madéfalvi veszedelem, 1995, Szukits Könyvkiadó, Szeged.
165. Ódon Erdély. Művelődéstörténeti tanulmányok. Magvető Kiadó. Bp. 1986.
166. Orbán Balázs örökösei. Ablak. Székelyudvarhely. 1995. 42., 57. o.
167. Orbán Balázs: Székelyföld képekben, Bukarest, 1971,
168. Orbán Balázs: Székelyföld leírása, 1868, II. kötet, ll7-127 o.
169. Otrobán Nándor: Borszék gyógyvizei. Természettudományi szempontból leirta dr. Meyr Ignácz. Németből fordította. Brassó, 1863.
170. Ötvös Ágoston: Gyógyfürdők Erdélyben, 1835.
171. Ötvös Ágoston: Orvosi értekezés Erdély ország gyógyvizeiről. Buda, 1936.
172. Pallas lexikon: Magyarország 1867-1918.
173. Pál-Antal Sándor: Tanulmányok Kárpátalja, Erdély és a Felvidék múltjából, Nyíregyháza, 1999.
174. Pál- Antal Sándor: Székely önkormányzat történet, Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2002, 111.
175. Pálfy Mór: Borszék és Gyergyóbélbor geológiai és hidrológiai viszonyai. Budapest. Fránklin, 1905. 12 l.
176. Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap története, Miskolc, 1994. 20. l.
177. Péter András népi költő versei. Borszéki utazásom. Havasalföldi utazásaim, Seres András közlése, 1973. júl.8.
178. Péter H. Mária: Az erdélyi Gyógyszerészet magyarv onatkozásai. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása. Kolozsvár, 2002.
179. Péterszabó Ilona: '56 után 57-en a Szoboszlay perben, Arad, 2oo2.
180. Piliski Lajos: A megrohant és felszabadított Erdély, Budapest, Atheneum Irodalmi és Nyomdai Rt. 1916.
181. Prinz Gyula: Erdély, Danubia Kiadó, 1941?, útmutató Erdély vendégei számára,
182. Puskás Ferencz: Borszék története, 2 tájképpel. 8r, 169 l. Budapest, 1882, Athenaeum nyom.
183. Rab János: Népi növényismeret a Gyergyói- medencében, Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001,
184. Radványi Kálmán, dr. Drága kis ország, 1926, 32 p.
185. Raffay Ernő: Erdély 1918-1919-ben, Jate- kiadó, Szeged, 1987, 133. o.
186. Reich Milton Oszkár, dr. Erdély. Eggenberg Könyvkiadó, Budapest, 1942. 80- 83. oldal.
187. Récsi Ede: Borszék, in Nibelungentermek. 1932. 197. sz.
188. Révai Nagy Lexikona, II. kötet, 197. o. Földes vizek Főkút), 198. o. Vasas vizek (Kossuth forrás), valamint "A nevezetesebb magyar ásványvizek elemzési adatai" (Főkút és Kossuth kút), III. kötet, 585. o. ( Borszék, Borszékfürdő), Budapest, 1911.
189. Révai Kis Lexikona, 1936.
190. Riegler: Erdély fürdői. 1902.
191. Rik G. A borszéki erdei kút és Újvárosfürdői vize vegyelemzése. Budapest, 1875.
192. Rokaly József: Gyergyócsomafalva monográfiája, I. kötet, Mark- House Kiadó, 2oo3. , 137. , 193. old.
193. Rokaly József: Gyergyócsomafalva monográfiája II. kötet. Mark House Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2006.
194. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1-4 kötet.
195. Romániai Magyar ki kicsoda. 1977, 2000.
196. Romániai népszámlálási adatok, 2002.
197. Sebők László: Határon túli magyar helységnévtár.
198. Scheint Dániel, dr. Borszék. 1825.
199. Staub Mór: A borszéki mésztufa lerakodás, in Földt. Közlöny XXV. K. Bp. 1895.
200. Szabó Árpád, dr. A privatizáció hatása a romániai vállalatok működésére (Ph. D. értekezés), Budapest, 2003. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. (A Romaqua Group Borsec SA) 126-141.
201. Szabó M. Attila: Erdélyi helységnévtár.
202. Szádeczky Gyula, dr. Borszék fürdő forrásairól geológiai tekintetben, in Erdélyi Múzeum, 193o. II. k. 26 l.
203. Szádeczky Kardos Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya, Budapest, 1927, 115.
204. Szádeczky Kardos Lajos: Az oláhok Erdélybe törése és kiveretésük I-II. Budapest. (Határszéli harcok a Tölgyesi- szoros és Borszék vidékén, 275. oldal).
205. Sánduly Edit- Szabó Árpád: Helyzetkép Székelyföld gazdasági- társadalmi állapotáról. In: Átalakuló régiók. Budapest, 2004.
192. 15o éves a borszéki oktatás. Szerkesztette: Farkas Aladár. Demaco Nyomda. 2oo1.
206. Szentiváni Mihály: Gyaloglat Erdélyben. (1837?). Európai kiadó, Budapest, 1988.
207. Székely Kongresszus, 1902, Hargita Kiadóvállalat, Csíkszereda, 2001.
208. Székelyföld írásban és képekben, Budapest, 1941.
209. Székelyföld gyógyfürdői és borvíztelepei, 2004.
210. Szilágyi Miklós: A hideg fürdőről általánosan és Borszékről különösen, Budapest, 1856. 212 l.
211. Szilvássy János, dr. Borszék monográfiája. A szöveg közé nyomtatott 14 rézmetszett képpel és Borszék látképével. Gyergyó- Ditró, 1890. 2. javított kiadás. (8-R. 99 l.) Bpest. 1900. Eggenberger.
212. Szilvássy János: Borszék Erdélyben, Csíkmegyében, Budapest, 1896.
213. Szilvássy János: Borszék írásban és képekben, Budapest, 1900.(németül és franciául u. o. 1896.)
214. Szini János, dr. Jelentés a Borszéki Fürdővállalatnak (Fekete Mór féle vállalat) az 500000 kor. terhére eszközölt beruházásokról. Röpirat. 1914. (az eredeti szerződés másolata Ditró- Szárhegy és Fekete Mór között megvan Isán Sanyinak, Galócás).
215. Szini János, dr.: Borszék fűrdő haszonbérletének ismertetése. Röpirat. 1922.
216. Szini Lajos: Nyüszkölés a feredőn, s a nagy víz martyán.
217. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái.
218. Szőnyi Béla: Borszék földrajza, Akadémia Kiadó, Bukarest, 1958.
219. Szűcs Ernő: Debreceni anekdoták, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1989. 35-36. oldal.
220. Észak- Kelet Hargita Kistérségi Társulás Helyzetfeltáró tanulmánya, 2oo1.
221. Társadalmi helyzetkép az Észak- Kelet Hargita Kistérség Társulásról. Szociológiai vizsgálat, 2oo2.
222. Takó János: 25 év a nép szolgálatában. Ditró. 1912.
223. Tar Károly: Hazai utakon. Dácia Könyvkiadó, Kolozsvár- Napoca, 1977.
224. Tarisznyás Márton: Gyergyó történeti néprajza, Bukarest, 1982
225. Than K.: Főkút vegyelemzése, Budapest, 1875.
226. Telegdy-Roth Karl: Bélbor, Borszék, Ditrói lignittelepek keletkezése, Bécs, 1918.
227. Török: A két magyarhon gyógyvizei. I. kiadás 1848, II. kiadás1859.
228. Történelmi atlasz a középiskolák, …1983
229. Tulogdy János, dr.: A Székelyföld földrajza,
230. Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó. Bp. 196o.
231. Utazások Erdélyben, dr. Mátyás Vilmos, Panoráma, 1990
232. Útkereső ország: Földrajzi tanulmányok Romániáról, Balaton Akadémia, Vörösberény, 1996 (Eigel Tibor: A borszéki -medence, 1984).
233. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. (1850-1992).
234. Vámszer Géza: Csík vármegye településtörténete, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2000
235. Váradi Péter, Pál-Lőwey Lilla: Erdély, Székelyföld sorozat "Gyergyó és vidéke" Budapest, 1997, illetve 2002. (2. átdolgozott kiadás). Veszprém.
236. Vargyas Antal: Székelyföld (útikalauz), Pallas Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2001.
237. Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa I- II. Zeneműkiadó, Budapest, 1976.
238. Végh György: Végh György összegyűjtött versei. Magvető Kiadó, Budapest, 1984. 103- 104.
239. Végh György: Őszi akvarell. Argumentum Kiadó, Budapest, 1994. 103- 104. oldal (Búcsú Borszéktől).
240. Vasile Alecsandri (fordító Köllő Károly)_ Séta a hegyekben (Válogatott prózai írások). Európa Könyvkiadó, Budapest, 1965. 907- 107. oldal (Borszék).
241. Vita Zsigmond: Erdélyi sétáló, Pallas Akadémia, Csíkszereda, 2000.
242. Vitos Mózes: Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez. 1894.
243. Vofkori László, dr.: Székelyföldi útiképek.
244. Vofkori László, dr. Székelyföld útikönyve, I- II. Cartographia KFT. BUDAPEST, 1998.
245. Vofkori György: Gyergyószentmiklós. Várostörténet képekben. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004.
246. Wass Albert: A funtineli boszorkány, Budapest, 1990,
247. Vitos Mózes: Csíkmegyei füzetek I. , Adatok Csíkmegye leírásához és történetéhez, Hargita Kiadóhivatal, 2002,
248. Váradi Péter Pál- Lőwey Lilla: Erdély, Székelyföld, Gyergyó és vidéke, 2. Átdolgozott kiadás, Péter-Pál Kiadó, Veszprém, 2000.
249. Szabó József János: Árpád vonal a Magyar Királyi Honvédség védelmi rendszere a Keleti Kárpátokban 1940-1944, Budapest, Timp Kft. 2003.
250. Szarka László: A városi magyar népesség számának alakulása a Magyarországgal szomszédos országokban (1910-2000.)
251. Tarr Károly: Hazai utakon. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár- Napoca, 1977.
252. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája, I. Kovászna, Hargita és Maros megye, Népszámlálási adatok 1850-1992 között, Teleki László Alapítvány, Pro Print Könyvkiadó, Budapest- Csíkszereda, 1998.
253. Veres József: Ásványgyűjtők könyve, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1981, 221
254. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon: I. kötet (1981), II. kötet ( ), III. kötet (1994), IV. kötet (2002).
255. Xántus László- Xántus Juliánna: Kelemen havasok. Pallas Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, 2003.
256. Xántus László- Xántus Juliána: Gyergyói Havasok. Pallas Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda. 2oo4.
257. Úti jegyzések, 1937
258. Zatoschil Ballai Zsuzsa: Borszék város fejlődéstörténete (záróvizsga dolgozat, Kolozsvár, 2005)
259.
În limba Română - Románul - In Romanian

261. Adrian Sângeorzan: Intre două lumi-Povestirile unui doctor de femei.
262. Atanasiu Ion: Zacamintele de lignit din bazinul pliocenic de la Borsec, Bucuresti 1925.
263. Atanasiu Ion- Lobontiu Emil: Comunicare preliminara asupra geologiei regiunii Borsec si Bilbor. Dari de sama ale sedintelor Institutului Geologic al Romaniei, Vol. IX. 1920-1921, 44. old.
264. Athanasiu Gheorghe: Az erdélyi vizek radioaktivítása, Román Földtani Intézet Évkönyve Bukarest, XII. 1927.
265. Borsec. Ghid turistic. Fundatia Pro Borsec. Editura Staus. Redactat de Farkas Aladár, 2007.
266. Borsec in Transilvania, in comitatul Csík, Budapest, 189?
267. Bucur Bujor: Uriasii si piticii in lumea vie, Ed. Ceres, Bucuresti, 1986.
268. Buletinul lunar al observatiilor meteorologice din Romania, Institutul Meteorologic Central.
269. Carausu Sergiu: Tratat de ichtiologie, Bucuresti.
270. Cintecul inimilor tinere-Ifjú szívek dala, Culegere de versuri ale elevilor din scolile generale ale judetului Harghita-Hargita megye Általános Iskolás Tanulóinak versgyüjteménye, 1971..
271. Consiliul National al Organizatiei Pionierilor: Actiunea patriotica "Asaltul Carpatilor", Marcaje turistice in Carpati, 1985.
272. Csűrös Stefan: Harta vegetatiei ierboase a Regiunii Autonome Maghiare, manuscris Dissescu Constantin: Clima R.P.R. Manualul inginerului agronom, vol. I. Bucuresti 22. Dombrovschi Robert: Pasarile Romaniei, Bucuresti. I. C. G. Geografia fizica a R.P.R.Bucuresti.
273. Dumitru Constantin Alexandrescu: MINA ALEXANDRESCU D. C. ET IN ARCADIA EGO. Ed. Palestra, 2007. Giurgiu.
274. D. Scavinschi: Calatoria dumnealui Hatmanul Constantin Paladi la feredeile Borsecului, 1828.
275. D. Zotta: Clipe din valmasagul luptelor, Tipografia Eparhiala" Cartea Romaneasca" din Chisinau, 1927.
276. Emil Dorian: Cărţile au rămas neterminate. Jurnal 1945-48. Editura Compania Bucureşti, 2006, 440
277. Emil Pop: Betula noua si humilis in Romania, Cluj. 1928.
278. Ghid turistic. Judetul Harghita. Editat de Consiliul Popular Judetean Harghita, Consiliul de Cultura si Educatie Socialista, Oficiul Judetean de Turism. M. Ciuc, 1973.
279. Harghita. Monografie. Editura Sport- Turism, Bucuresti- 1979.
280. Ilie Sandru: Tulghes, File de monografie, Ed. Constant-Sibiu, 2000.
281. Ilie Sandru: O stafie bantuie prin Ardeal, Ed. Eurocarpativa, Sf. Gheorghe, 2005.
282. Ionel Teodoreanu: Arca lui Noe, Ed. a III-a. Ed. Cartea Romaneasca, Buc. 1944.
283. Lintia Dionisie: Pasarile din R.P.R. Vol. I-II. , Bucuresti.
284. Mihailescu Vintila: Romania. Geografia fizica, Bucuresti.
285. Ministerul Industriei Alimentara, Directia Generala a apelor minerale, Ing. V. Dumitrescu: Indreptar pentru technicienii din industria apelor minerale, 1955,
286. Nagy Benedek: Studiu de evaluare a resurselor si potentialului turistic al statiunii balneoclimatice Borsec, 2002.
287. Nicolae Cianga: Turism in Carpatii Orientali, 1998.
288. Noul calauz al steimului prin Brasov, 1891.
289. Oliviu Marcu, Zoltán Rácz, Mircea Borda: Muntii Giurgheului, Ghid turistic, Ed. Sp. Turism, 1974
290. Pagini aurii, 2000, judetele Harghita-Covasna
291. Petre A. Botianu: File de istorie. Ed. Chirurgica "Sf. Ioan" Tg. - Mures. 2002.
292. Plan Urbanistic General, Vol. I., Memoriu de sinteza, Primaria Borsec, 1995.
293. Plan local de dezvoltare durabila. Orasul Borsec. Editat de PNUD. 2005.
294. Recensamantul populatiei si al locuintelor, 2002.
295. Regulamentul judetean de editate in statiunile Balneo-Climatice, Tg. Mures, 1937.
296. Repertoriul archeologic R.P.R. Partea III-a: Transivania.
297. Romania turism 96. Editat de Pagini Nationale, Bucuresti.
298. Romaqua Group S. A. Proiect pentru construirea Parcului natural Borsec, Bucuresti, 2000
299. Szabó Árpád: Ape si gaze radioactive in R. S. R. Dacia. Cluj- Napoca, 1978.
300. Simionescu Ion: Fauna Romaniei, Bucuresti.
301. Silvestru Moldovan: Ardealul, Brasov, 1913.
302. Sivestru Calinescu, ing., Aurel Zaharia, dr.:Borsec, mic indreptar turistic, Editura sport-turism, Bucuresti,1981
303. Somesan Laurian: Viata umana in regiunea muntilor Calimani, Cluj.
304. Szádeczky Iuliu: Petrografia si virsta rocilor cristaline din regiunea Borsec. Dari de seama ale sedintelor Comitetului Geologic al Romaniei, Bucuresti.
305. Vasile Alecsandri: Borsec. Propesirea. 1844. 334- 336.
306. Vasile Alcsandri: Borsec (1844-1845) in volumul Proza, Ed. Pentru Literatura, 1966.
307. Vasile Pop: Despre apele minerale de la ARPATAC, BORSEC si COVASNA, 1821.
308. Vasile D. Stan: Bilbor. Oameni si locuri. Monografie, 2005.
309. Ghid Judetul Harghita, editat de Cosiliul Popular Hargita, Comitetul Judetean de Cultura si Educatie Socialista, Oficiul Judetean de Turism, M. Ciuc, 1973.
310. Nicu Vrabie: Turnul de straja, Editura Albatros, 2003

În limba Germană - Németül - In German


311. A.v. Hayek dr. Die Pflanzendeche Österreich-Ungarns. I. Leipzig u. Wien 1916 ( tárgyalja Borszék és Tölgyes flóráját is tárgyalja. )
312. Borsec, Kleiner Wegweiser, text G. Caliman, Wissenschaftlicher Berater, Dr. I. Borgovan, Ed. Meridiane, Bukarest, 1966,
313. Crantz J. : Gesundbrunnen der Österreichischen Monarchie 1777.
314. Das Helbad Borszék (1942-1944).
315. Der Kreis Harghita. Die wichtigsten Informationen über die Sehenswürdigkeiten und Investitionsmöglichkeiten der Gegend. Für Touristen und Geschaftsleute. City Madia. SVS CiTY Media SRL. (2006.)
316. Fusz Károly Adolf: Berich über eine Excursion in der Gebirgen von Tihutza bis Borszék. 1860.
317. Greissing, Karl. Die Mineralquellen zu Zaizon in Ziebenbürgen, sowie die berühmten Kurorte Siebenbürgens Borszék. Árapatak und Baassen Naturhistorisch und medizinisch dargestellt. (8-r. X és 97 l.) Wien, 1855. W. Braumüller-54 p.
318. Halász Márta: Die Mikrovegetation der Kohlensauren Qullen von Borszék in Siebenbürgen, in Borbásia 5/6. évf. 410. sz. 1946.
319. Heilquelle. Dei -, von Borszék, nach eigenen Erfahrungen in Kürze beschreiben von 11. Pesth, 1825. Zu haben in allen Buchhandlungen Ungarns. E. M.
320. Herbich Ferencz: Geologische Skizze von Borszék, 1865.
321. Janka Viktor: Korrespondenz (Borszék és Nagyhagymás flórájáról), Österr Bot. Zeitschr. 1868.p. 199.
322. Jávorka S. dr.: Kleiner Bemerkungen u. neurere Daten. Bot. Közl. XVII. 1918. p. 52-60. Verbascum Hinkei (Borszéken).
323. Johann Salzer: Reisebilder aus Siebenbürgen 1866.
324. K. P. SILLER: Die mineralquellen der Walachi, 1840.
325. Keintzel György: Bad Borszék. 1894.
326. König Joh. Die Mineralquellen von Borszék in Siebenbürgen und ihre Heiwirkung (8-r, VIIII und 1001) Kronstadt, 1843. Joh. Gött.
327. Kurz Anton: (II.) Borszék, Siebenbürgens berühmester Kurort nebst einem kurzen Anhang über Belbor. (8-r. VIII ÉS 19819 Kronstadt, 1844, Joh. Gött. 2.
328. L. Wagner és H. I. Crantz: Az osztrák birodalom gyógyvizei, 1773.
329. Lebrecht: Versuch einer Erdeschnechburg des Grossfürstenthums Siebenbürgen. Hermanstadt, 1804.
330. Neustadter: Siebenbürgische Quartalschrift, 1793.
331. Mineralquellen, Die-, von Borszék in Siebenbürgen.. L.: König. Joh.
332. Meyr Ignácz: Die Heilquellen von Borszék in Siebenbürgen. In naturbistischer und therapeutischer Beziehung dargestellt. Konsdatdt. 1863. (Magyarra fordította Otrobán Nándor. U. o. 1863, ruménre dr. J. M. U. u. o. 1863.)
333. Otrobán Nándor: Die Heilquellen in Borszék, in Ung. Med.- Chirurg. Presse. 1866.
334. Pálfy Móricz, dr.: Über die geologischen und hydrologischenverhaltnisse von Borszékfürdő und Gyergyóbélbor. Budapest, 1905. In: Földtani közlöny, XXXV. Kötet. 14 oldL, 2 fotó (Bagolyvár és Borpatak) egy színes térkép- melléklet Borszék geológiai térképével.
335. Pop Emil: Das Torfmoor von Borszék, Guide VI.
336. Salzer János Mihály: Borszék, in Bezug auf Geognosie, Botanik, Zooloogie, Meteorologie und Mineralquellen. XV. 1864.
337. Salzer : Borszék im J. 1862. III. Baassen im J. 1863.
338. Scheint Dániel, dr, Die Heilquelle von Borszék, nach eigenen Erfahrungen in Kütze beschrieben von einen praktischen Artz. Mit dem lithographirten Situationsplan des Borszéker sauerbrunnens. Wien, 1824, (II. kiadás 1825. Pest. (A borszéki gyógyforrás).
339. Scheint Daniel Theophil: Anzeige, das Kohlensaure Borszéker Gesundheitswasser betreffend in Beziehung auf die Cholera morbus (Brechruhr). (4-r. 6 l.) Borszék, 1830 (gedruckt in Kronstadt, 1831). Magyarul: Jelentés a borszéki szénsavas gyógyvizet illetően, a kolerajárvány vonatkozásában (Vérhas).
340. Schnell K. : Analyse der Borszéker Mineralquellen. 1854.
341. Telegdy-Roth Karl: Über die Einstehung der Lignitbecken bei Bélbor, Borszék und Ditró, Wien, 1918, (Bélbor, Borszék, Ditrói lignittelepek keletkezése).
342. Von ein prakt. Arzt.: Die Heilquellen von Borszék.

În alte limbi - Más nyelven - Other languages


343. 219. De Grands Ágost: La Transylvanie et ses habitans, Paris, 1845.
344. Grisza Ágost: Les Thermes de Borszék au point de la Therapie et de Economie nationale par Charles de Cseh. Taduit…Budapest, 1973, u. a. angol fordításban is.
345. Fridvalszky Johannes jezsuita atya latin nyelvű munkája: Mineralogia magni principatus Transylvaniae. Claudopolis 1762. (1767?) 193.
346. László Mihály, gyergyói egyházkerületi főesperes latin szövegű naplója Borszékről.
347. Local Plan for Sustainable Development. City Borsec, UNDP, 2005.
348. Pataki Sámuel: Descriptio physico-chemica aquarum mineralium M. P. Transylvaniae jussu Exc. R. Gubernii. Pest. 1820
349. Bélteki Zsigmond: Dissertatio inaug. Medica sinteus Conspectum systematic copracticum aquarum mineralium magni Principatus Transylvaniae indigenarum, Vindobanae.1818.
350. J. Crantz: De aquis medcitis Transylvaniae. Academ. Dissert, Bécs, 1773.
351. Marco della Fratta: della aquae minerale de regno D'Ungaria,velence, 1687.
352. Wagner L. Dissertatio inauguralis. Medico- chem. de Aquis medicalis. Magni. Principatus Transylvaniae. Academ. Dissert. Bécs. 1773.
353. László Mihály: latin nyelvű naplója Borszékről.
354. Sketches of life and character in Hungary by Margaret Flecher, with illustrations by Rose Le Quesne. London Swan Sonnenschein et com. 1892.
355. The Borszék Bats from a Medicinal and national economist, point of view by Charles Cseh. Bp. 1873.
356. The University of Kolozsvár/Cluj and the students of the medical faculty (1872-1918) by Victor Karady and Lucian Nastasa, Central European University Budapest/Cluj, 2004.

Prelucrări electronice - Elektronikus feldolgozás - Electronic format


357. Fonyódi könyvtár
358. Kuszálik Péter: A Magyar és Maros- Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
359. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2003 (béta) 45 találat Borszékről.

Publicism - Publicisztika - Editorials360. 2000-2001 Ezüstgyopár díjjal kitüntetett pedagógusai, RMPSz, Csíkszereda, 2001.
361. A borszéki szénsavanyu ásványvizet értékelő tudósítás, in Tudományos Gyűjtemény, 1826. 84.
362. A borszéki ősforrás. In: Napsugár, 1982, december, XXVI. 312. szám.
363. A borvizes székely (képpel). In: Hazánk s a Külföld: 1897. 26. sz.
364. A csíkmegyei borvízforrásokról. In: Hygrologiai Közlöny I. k. Budapest. 1921.
365. Adrián Miklós: Művelődési élet Borszéken, Tusnádon, Szovátán, in Előre, 1963. június 27. , 4868. szám,
366. Andrássy Antal: Egyházi beszéd Borszék új templomának felállításakor, Kolozsvár, Lyceum nyomda, 1844.
367. A román királyné Borszéken. In: Erdélyi Lapok Repertórium. 1909. 2.
368. Al. Valile: Egy fürdőidény Borszéken: In: Székelység. 1937.
369. As. Hr. Nord- Est-Észak -Kelet Hargita Kistérségi Társulás- Asociation for Regional Development: Imagini din comorile microregiunii- Képek a kistérség értékeiből-Pictures from microregion Treasures, Editat de Mark Housse, Gheorgeni, 2002,
370. Bartha József: Eseménynaptár. In: A Hét, 2004. okt. 21.
371. Bartos- Elekes Zsombor. Helységnevek a romániai köztudatban. (www.formei.hu)
372. Bányai János: Újabb pénzforrások. In: Magyar Nép. 1928. VIII. 10. sz. 1. o.
373. Bányai János: Elhanyagolt kincseink. In: Magyar Nép. IV.
374. Bányai János: A forrásokkal kapcsolatos népi megfigyelések, tapasztalatok, 97,. In: Hargita Kalendárium, 1987, 77. o
375. Borszéket ismerték már a rómaiak is. In: Kelet Hírlap 1875/VII.
376. Brifcor, imbuteliata de Romaqua Group la Busteni, de saptamana viitoare. In: Evenimentil Zilei. 2006. 04. 6.
377. Borszék. In: Erdélyi Gazda 1870/l7 sz.
378. Borszéki: Borszékről. In: Erdély, 1893. 257. o.
379. Bors J. :Borszék fürdői. In: Reform, Pest 1873, 131sz.
380. Borsec implineste 200 de ani de la prima imbuteliere industriala. In: Romanian global news. 2006. 04. 27.
381. Borszéki tudósítás. In: Nemzeti Társalkodó, 1840. II. 10. sz.
382. Borszék ügyei és vizei, 432. o. In: Erdély, 1892. 51. szám, 179.
383. Borszékfürdő (Források, gyógyhatások, lakás és ellátás, gyógy- és zenedíjak az 1942. évi idényre) "Wilko" kő- és könyvnyomdai műintézete, Kassa. (11 fotóval).
384. Borszékfürdő. Keletmagyarország és Erdélyrészi Fürdők. Budapest. 1942. 120x170 mm. Kötés: fűzött. Terjedelem: 8 oldal.
385. Borszék fürdő kezelői. In: Erdély, 1892. 51. szám, 293. o.
386. Bacila I. C. Asupra granitei de vest a Moldovei. In: Buletinul Societatii regala de geografie, Tom. XLI. 1922, Buc. P. 64.
387. Borszék gyógyfürdő, 16 p. (ismetető füzet).
388. Borszéki Híradó, 1910- 1930?
389. Borszéki Lobogó. 1910 májusában.
390. Bús János, dr.: Magyar katonasírok után kutatva. In: Hargita Kalendárium 2001,
391. Bényei Zsigmond, máv felügyelő: A székely vasutak. In: Erdély, 1903: 1-3. sz.
392. Caiete estivale, supliment al ziarului Informatia Harghitei: 1 iulie 1973, p. 1, 7, 8, 11, 15; I. 15 iulie 1973, p. 2, 6, 7, 8, 12, 13; II. 1 august 1973, p. 3, 7; III. 15 august 1973, p. 4, 7; IV. 12. august.
393. Csataghi: Borszék. In: Hazánk s a Külföld, 1868/30. sz.
394. Carmen Sylvia: A román királyné Borszéken. In: Saliga Irén: Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913.
395. Cseh Károly, dr. Toplitza, Borszék és Tölgyes faipara. In: Erdészeti Lapok. 1874/l2-l3. sz..
396. Dr. Cseh Károly: Fürdői levél. Borszék. 1874. 34. sz. (XXI. Évfolyam).
397. Csiby Andor, dr.: Ismerték-e a régi rómaiak Borszéket? In: Keleti Újság. 1926.
398. Csíki Lapok, 1890. június 11.
399. Csíki Lapok, 1890. január 8.
400. Csíki Néplap (1831-1944).
401. Csíkvármegye: 1914-15. évf.
402. Csomortáni Hunor: Volt egyszer egy tábor… In: Erdélyi Gyopár, 2000/1.
403. Dezső Kovács F. A Lobogó fürdő és környéke. In: Erdély, 1896. 137. o
404. Dénes István: Borszéki barlangok. In Acta-1999, I. kötet, p. 23-28.
405. Dimineata: 1926 (Gala Galaction cikkei), 1927.
406. Drumul apei minerale. In: Ziarul de Mures. 2006. 03. 27.
407. Emil Pop: Betula noua si humilis in Romania, Cluj, VIII. 1928, p. 1-9. In: Buletin Muzeologic.
408. Erdélyi Múzeum. 1930. II. k. 26. l. Dr. Szádeczky Gyula. Borszék fürdő forrásairól geológiai tekintetben.
409. Erdély. Honismertető folyóirat. Kiadja az Erdélyi Kárpát Egyesület.
410. Erdély ásványvíz gazdagsága. In: Pásztortűz, 1929/7 sz.
411. Eseménynaptár 2007. Kolozsvár, 2007.
412. Farkas Aladár: Borszék a Keleti Kárpátok gyöngyszeme. In: Székelyföldi Nimród, 1998/1899. 2. szám
413. Farkas Aladár: Borszék az I. világháborúban. In: Helytörténeti füzetek, Gyergyószentmiklós- Maroshévíz, Kemény János Alapítvány, 2000.
414. Farkas Aladár: Vízifűrészek Borszéken a két világháború között. In: Helytörténeti füzetek, Gyergyószentmiklós- Maroshévíz, Kemény János Alapítvány, 2001.
415. Farkas Aladár: 150 de ani, cu nostalgie. In: Tribuna Invatamantului, nr. 647, 17-23. iunie 2002.
416. Farkas Aladár: Környezetvédő körünkről. In: Pitypang Hírlevél, 2002. január
417. Farkas Aladár: 150 éves a borszéki oktatás. In: Közoktatás, 2002. május.
418. Farkas Aladár: 150 éves a borszéki oktatás. In: Magiszter (Pedagógusok szakmai-módszertani folyóirata) 2004/2. sz. 126-128.
419. Farkas Aladár: Adalékok Borszék demográfiai adataihoz. In: Helytörténeti füzetek, 2004.
420. Farkas Aladár: Kutyavilág. In: Pásztortáska, 2004/5. sz.
421. Farkas Aladár: Akik Borszékről írtak. In: Helytörténeti füzetek, 2005.
422. Farkas Aladár: 200 éves a borszéki ásványvíz-palackozás (66- 68. l.) In: Hargita Kalendárium, 2006.
423. Farkas Aladár: Borszék a sajtóban. I. rész. In: Helytörténeti füzetek, 2006. 30- 66.
424. Ferenczi Sándor: A tászoktetői székely (?) rovásírásos sziklakarcolat (1938). In: Acta- 1999, I. kötet, p. 273- 290.
425. Források, a Borszékért Alapítvány közérdekű lapja. 1999-2005.
426. Garda Dezső, dr: Erdőgazdálkodás Csíkban és Gyergyóban a XIX. század utolsó évtizedeiben. In: Helytörténeti füzetek, Gyergyószentmiklós- Maroshévíz, Kemény János Alapítvány, 2001.
427. Gazeta de Transilvania: 1845, 5. aug. 1909.
428. Firka, 13. évfolyam, 1. szám, 2003- 2004. Nyulas Ferenc, orvos, tanulmányozta Borszék ásványvizeit.
429. Gergely Lajos: Borszék és a borvizes székelyek. In: Magyarország Képekben 1867, p. 67, 192, 291
430. Gyergyóbélbor és vidéke. In. Erdély, 1904. 5-6. sz.
431. Gyergyó (1898- 1914), 1920-1931, 1940-? Társadalmi, közigazgatási és Szépirodalmi Hetilap: 19o2, 19o3, 19o4.
432. Gyergyó- Borszék. In: Pallasz Nagylexikon.
433. Gyergyói Hívogató. Képes útikalauz. Mark House Kiadó, Gyergyószentmiklós, 2004.
434. Gyergyói Kisújság (Gyergyószentmiklós).
435. Gyergyói Kisújság Évkönyv 2002.
436. Gyermek és ifjúsági táborok, 1995, Debrecen.
437. Hankó Vilmos: Mutatvány "Csíkmegye fürdői szóban és képekben.
438. Hankó V. dr. Milyen ásványvizet igyunk? In: Erdély, 1894. 172. ,253. ,
439. -Hankó Vilmos: A borszéki ásványvizek chemiai elemzése. In: Természettudományi Közl. 22 k. p. 213.
440. Handbalisti premiati. In: Evenimentul Zilei. 2006. 05. 6
441. Hargita (Csíkszereda).
442. Hargita Kalendárium, 1971, 66, 67, 69, 93, 130, 131, 135, 214. o.
443. Hargita Kalendárium, 1989, 54, 55, 149.
444. Hargita Kalendárium, 1997, 118, 164.
445. Hargita Kalendárium, 2007. 98. (Kamenitzky Antal: Egy verset vártam.
Beyer László: A Székelyföld első leírása. (61. o.)
56. o. BORSEC Regina Apelor Minerale. 200 év. (színes A -4-es oldal).
446. Hargita Megyei Tanács 137/1995-ös számú Határozata a megye területén található természeti övezetek és természeti ritkaságok védelméről.
447. Indóház, 2007. április (kisvasutakról).
448. Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechintan, Violeta Pătrunjel: Românii din Covasna şi Harghita.
449. Ioan Tolan: Prinderea unei bande de hoti. In: Universul, 1928. febr. 3.
450. Ioan Tolan: Statiuni balneare. In: Cuvantul. 193o. VIII. 18.
451. Ioan Tolan. Sfintirea bisericiei ortodoxe romanesti din Borsec. In: Cuvantul, 1931. VII. 28.
452. Ioan Tolan: Accident mortal, In: Cuvantul, 1932. IV. 24.
453. Ion V. dr. Borgovan: Drumul spre Borsec si Borsecul. 1932. VII. 20.
454. Istvánffi Gyula: Adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez. In: Term. Füzetek, Budapest, XVIII: 1895.
455. Interjú dr. Krausz Lajossal, a borszéki Poliklinika igazgató-főorvosával. In: Jóbarát, 1988.
456. Illésfalvi Péter: Székely határvadászok a Tölgyesi-szorosban. In: Hargita Kalendárium 2002.
457. Jávorka S. dr. Minuartia laricifolia a Békásszorosban, Verbascum Hinkei Borszéken. In: Botanikai közl. XVII. 1918.
458. Kacsó Sándor: Félmilliárdnyi vagyona tövében rongyosan és kiéhezetten toporzékol a borszéki közbirtokosság, riport. In: Brassói Lapok, 1929. IV. 11
459. Kacsó Sándor: Gyergyóban újra kavarog a borszéki közbirtokosság ügye, riport. In: Brassói Lapok, 1934. I. 13 (9. sz.).
460. Kamenitzky Antal: Fej vagy írás (vers). In. Hargita Kalendárium, 1993.
461. Kamenitzky Antal: Az őrhegy oldalán (vers). In: Hargita Kalendárium, 2005.
462. Kamenitzky Etelka (Ádám Éva) szerkesztőről. In: Hargita Kalendárium, 2005.
463. Kamenitzky Antal: Lehajló fűzfaág (41. l.) In: Hargita Kalendárium, 2006.
464. Katolikus Világ, 1929. július (a Szent Kereszt Hadsereg avató übbepsége).
465. Kiss Lajos: Földrajzi etimológiai szótára, Akadémiai kiadó, Bp.1983.
466. Kelemen János: Borszék 1830. In: Aglája IV. Kötet, Kolozsvár.
467. 2000-2001 Ezüstgyopár díjjal kitüntetett pedagógusai, RMPSz, Csíkszereda, 2001,
468. Kós Károly: Borszéki nyaraló terve, In: Erdélyi Helikon, 1928. 8. sz. 637. l.
469. Kós Károly: Borszéki nyaraló hall- terve, In: Erdélyi Helikon, 1928. 8. sz. 639. l.
470. Kovács Csaba: Agyagfalvi intés a "pártütőknek". In: Krónika, 2006. október 16.
471. Közbirtokossági Hírlevél, 2001/4 sz., Dr. Garda Dezső: Székely Közbirtokosságok a XVI-XIX. Században. In: Közbirtokossági Hírlevél, 2001/4 sz.,
472. Krónika (Kolozsvár) 2003. május 17. Caritas Otthoni Idős- és Beteggondozói Szolgálat.
473. Kuszálik Péter: A tényekre figyelve. In: A Hét, 2005. márc. 10.
474. Kuszálik Péter: Egy narratúra hézagai. In: A Hét, 2005. ápr. 7.
475. Leővey Klára: Borszék. 1890. 129-131. sz. In: Ellenzék, 1886: 221-222. sz.
476. Lobogó fürdő. In: Erdély, 1909. 32. o., 215. o.
477. Lukács Béla: A borvizes székelyek. In: Hon és külföld, 1867.
478. Magyar Cserkész Almanach 2000, II. kiadás, Budapest.
479. Magyar Népegészségügyi Szemle, 1936. szeptember 15. 9. szám, Tg.- Mures, Marosvásárhely, 179.
480. Magyar Növ. Lapok. III. Budapest: 65-72. Walz L. (1879): A Görgényhegységben, a Maros mentén és Borszék vidékén, 1878 nyarán gyűjtött növények jegyzéke.
481. Magyarország és Erdély eredeti képekben, történeti és helyirati szöveggel, Dormstadt, 1864.
482. Margitay Gábor: Borszéki leletek. In: Archeológiai Értesítő 1863. p. 134
483. Margitay Gábor: Borszéki éremlelet. In: Archeológiai Értesítő, 1873, 137. l.
484. Moeszia. Erdélyi Gombász 2. szám, 2004. Nyomtatta COVA- print Nyomda Sepsiszentgyörgy.
485. Moeszia. Erdélyi Gombász 3. szám, 2005. Nyomtatta COVA- print Nyomda, Sepsiszentgyörgy, 2006. 11. ,40. , 43. , 45.
486. Máthé Enikő: A magyar kémiai szaknyelv kialakulásáról. In: Firka, 14. évfolyam, 2004- 2005. 2. szám.
487. Mihály Zita: Műemlékeink hivatalos jegyzéke. In: Hargita Népe (Csíkszereda), 1998. április 16.
488. Microregiunea Harghita Nord- Est- Észak- Kelet Hargita Kistérség- Harghita North- East Microregion: Ghid- Katalógus. Editat de Mark- House, Gheorgheni, 2006.
489. Molnár István: Népi vadfogás a Borszéki medencében. In: Aluta, 1975,
490. Muzeul Judetean Mures: Bucuriile vietii. Viata mondena la Targu- Mures la sfarsitul secolului al XIX.-lea. Pahar. Amintire de la Borsec, sf. sec. XIX.
491. Nemere (Brassó) 1872. augusztus 8. 1882. júl. 16, aug. 17.
492. Nemzeti Társalkodó 1939. II. 152-153.
493. Neustadter M. erdélyi főorvos: Borszék gyógyvizeinek különböző betegségekben való hatásáról. In: Siebenbürgische Quartalschrift III. évf. 1937.
494. Népegészségügyi Szemle, Tg.- Mures, Marosvásárhely, 1936. szept. 15, 9. sz.
495. Nicholich Sándor: Borszék. In: Pesti Napló, 241. sz.
496. Nicolae Oprea: amenintare si siluire. 1935. VI. 1.
497. Oláh Gábor: Várostörténeti morzsák. In: Hargita Népe, 1998. augusztus 2.
498. Oláh Sándor: Mezőgazdaság fejlesztés 1940-1944 között. In: Hargita Kalendárium 2002,
499. Olti Ágoston: A Csíki Magánjavak a második világháború után, in Autonóm magyarok? Pro Print Kiadó, Csíkszereda, 2005.
500. Omnibus- Gyergyói lapok, paginile Gheorghenilor, Ed. Infoprint- Kiadó, Székelyudvarhely- Od. Sec. 2001.
501. Orvosi Hetilap, 1875./38. szám.
502. Orvosi Hetilap, 1878/?
503. V. évfolyamánál tart a Források ("A Borszékért Alapítvány közérdekű lapja") februári szám. A mostani szám kultúrtörténeti összeállítást és viccválogatást tartalmaz. In: Romániai Magyar Szó (Bukarest) 2001. április 12.
504. Pállfy Móricz: Borszék fürdő és Gyergyó- Bélbor geológiai és hydrológiai viszonyai. In: Földtani Közlöny 35. kötet, Budapest, 1905, p. 1-12.
505. Pávai Vajna Elek: Természetrajzi cikkek Borszékről. In: Kolozsvári Közlöny, 1857/72. és következő sz..
506. Radnóti Dezső: Radna- Borszék. In: Erdély, 1893.
507. Récsei Pál: Borszék. In: Pesti Napló, 1882. 241. sz.
508. RMDSz az önkormányzatokban, Nevek, címek és tisztségek adattára, kiadja az RMDSz, 1997.
509. Róth András Lajos: Adalékok Dr. Pálfy Mór 1904, évi borszék- bélbori kutatásaihoz. In: ACTA 1998-as évkönyve.
510. Rumaenien. Kreis Harghita. (Borsec- ansicht aus dem Kurort). O.J.T. Hargita.
511. Sajber Jánosné: Élménybeszámoló. In: Napraforgó, 2004. október 26.
512. Sarány István: Meghívó a borvizek hazájába. In: Hargita Kalendárium, 1990, 145. o.
513. -Sándor Kálmán: A fenyvesek hazájából: Borszék. In: Pesti Napló, 1883. 212. sz..
514. Sebestyén Mihály: Tudósítás egy nyolcvan év előtti fordulatról. In: Népújság Kalendárium, 1998.
515. Sánduly Edit- Szabó Árpád: Helyzetkép Székelyföld gazdasági- társadalmi állapotáról. (www.hunsor.se)
516. Sántha Attila: Az írók társadalma. In: A Hét, 2004. ápr. 15.
517. Schur, Baumgarten, Fuss: Chara foctida A. Br. Kukujszás, Borszék.
518. Straub Mór: A borszéki mésztufa lerakodás. In: Földrajzi Közlöny, XXV. k. Budapest. 1895, p. 185- 91.
519. Stefan cel Mare, organ al Partidului Liberal Rebublican, 1-15. noiembrie 1995, nr. 163.
520. Siklósy J. Fénytünemény Borszéken. In: Természettudományi Közl. 22 k. p. 497.
521. Szádeczky Gyula: Borszékfürdő forrásairól geológiai tekintetben. Über die Quellen von Bad- Borszék in geologischer Betrachtung. TT. 11- 26. o. In: Erdély Múzeum, 1930.
522. Sz. M. Borszék. 327. In. Nemzeti Társalkodó, 1830. 41. lapszám.
523. Székelyföld, I. évf. 1882. júl. 27 (Salamon zenekara…),
a. Aug. 3. (84. sz.)- Az olvasó-teremben 17 féle sajtótermék található, 4 nyelven),
b. 1883 jún. 14. (48. sz.) József főherczeg borszéki látogatása,
c. 1885. márc.1. (18. sz.)- a borszéki- topliczai hadászati út építési munkálatai,
524. Székelyföldön a legtisztább a levegő. In: Cotidianul, 29. 06. 2005.
525. Székely Lapok (marosvásárhelyi újság): 1897. Jún. 6. , júl. 25. , aug. 19. , aug. 22. ,
526. Székely Nemzet (Sepsiszentgyörgy) 1883. júl. 28, 1883. szept. 1.
527. Sziklay János, dr. cikke a Pesti Hírlap 1941. évi naptára 98. old.
528. Dr. Szilvássy János: Borszék haladása. In: Erdély, 1892. 51. szám, 215. o.
529. Szilvássy János, dr.: Borszék. 1894, 253. sz. 253. o.
530. Szilvássy János: Borszék. In: Erdély, 1899.
531. Szilvássy János: Borszék hatása a vérre. Természettudományi Közl. 22 k. p. 365.
532. Szini János, dr. Borszék fürdő haszonbérletének ismertetése (röpirat), 1922.
533. Szüts Ferenc: Borszéki levél. In: Pesti Napló, 1880, 215. sz.
534. Urmánczy Nándor, dr.: Borszéki visszhangról. In: Erdély, 1895. 257. o.
535. Szüts Ferenc: Borszéki levél. In: Pesti Napló, 1880, 215. sz.
536. Takács Auróra: Leszálltam megalázottan, mert magyarul beszéltem. In: Népújság, 2005. július 7.
537. Téglás Géza: Borszék. In: Turisták Lapja 1924, 127,
538. Tibori Szabó Zoltán: Csík vármegye zsidósága I. In: A Hét, új folyam 2/43, 2004. okt. 28.
539. Tél a Székelyföldön, 2002, szórólap, szórólap magyar és angol nyelven.
540. Több mint 10 millió dolláros beruházás Borszéken. In: Erdélyi Riport. 2001/32. sz.
541. Tizenöt cserkészesztendő a tábortűz mellett (visszaemlékezések- kronológia 1990- 2005). T3 Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2005.
542. Új Kelet (Gyergyószentmiklós)
543. Urmánczy Nándor levelesládája.
544. Utazás Erdélyben. Kiadja a Szent István Cikóriagyár, Bp. 2. sz. füzet. Átnézte. Dr. Cholnoky Jenő, egy. Tanár. (Horváth Zsiga naplója).
545. Vasárnapi Újság: 1864. 11. sz. (Borvizes szekér), július 10. , (28. szám) 278- 279. old.: Képek a Székelyföldről. I. A borvizesek.
546. Vasárnapi Újság: 1865. július 2. (27. szám), 340. old. (Hunfalvy János meteorológiai cikke).
547. Vámossy Zoltán: Borszék. In: Erdély, 1902. 9, 26. o.
548. Vitos Mózes: Adatok Csíkvármegye leírásához és történetéhez. In: Csíkvármegyei füzetek, 1894
549. Vofkori László, dr.: Székelyföldi útiképek. In: Hargita Kalendárium, 1995.
550. Vofkori László, dr.: Székelyföldi útiképek, Hargita Kalendárium, 1995.
551. Vasile Alecsandri: Borszék ezelőtt száz évvel. In: Székelység, 1843/7-8. sz.
552. Vacante harghitene: iulie 1978, p. 4, 8, 12; August 1978, p. 2, 8; Septembrie 1978, p. 2, 4, 8, 13, 15,
553. Wild Ferenc: Tájismeret. In: Erdélyi Gyopár. 1998/4. szám
554. Zsigmond Győző: A galócáknak a magyar néphagyományban betöltött szerepe, in Moeszia Erdélyi Gombász, Vol. 1, p. 65 (adatközlők), 2003, Sepsiszentgyörgy, (angol nyelvű tanulmány).

În arhive - Levéltári források, okmánytárak - Archives
555. A borszéki ház eladása, 1907/l2.
556. A maroshévízi egyház presbiteri jegyzőkönyve, 1917-1974.
557. Borszék és szórványaiba kisegítő lelkészre vonatkozó leirat, 1941/76.
558. Borszéki egyházközség és a Marosvölgyi RT közötti egyezség, 1946/42.
559. Borszéki ház építéséről, 1883/lo, l-3.
560. Borszéki iskola építési ügye, 1855/l9, l-3
561. Borszéki lebontott plébánia ügye, 1943/99, lll, l74-l75.
562. Borszéki templom javítására lo.ooo lejt utaltak ki, 1938/8o.
563. Csíkmegyei gőz- és Vízifűrészek jegyzéke, Gyergyószentmiklósi Múzeum.
564. Csíkszereda. Állami Levéltár. F. 328 Ditró közbirtokossága.
565. Csíkszeredai Nemzeti Levéltár. Gyergyó fiúszék iratai. 406. , 1027.
566. Csíkszeredai Nemzeti Levéltár. Csíkszék iratai. L. mappa. 779. ,1020.
567. Csíkszereda. Állami Levéltár. F. 4 Szárhegy- Ditró Kétág borszéki közbirtokossága
568. Eigel Tibor: a borszéki medence környezete és környezetvédelme, 1983, I- es fokozati dolgozat.
569. Gyergyószentmiklós. Római katolikus Plébánia levéltára. A gyergyói plébánia római- katolikus tanítóegyesület albuma, 1896, 3o7-3o9.
570. Kilényi Irma (Morgan Charles, Kilényi Irma álneve) Levelek Ertsey Péterhez: Borszék 1944. jan. 19., júl. 22. Fond 52/59 (4 bor.)
571. Mandel Gabriella: Dolgozat Borszékről?
572. Pénztárnapló a Borszéken épített nyaraló bevételeiről és kiadásairól, 1890/9.
573. Sárpátki Mihály: Monografia orasului Borsec, 1998, Lucrare de diploma.
574. Pesty Frigyes gyűjtése Borszékről (Wass András bíró, Gurzó Lajos jegyző levele.) 1864.

Cartografie - Térképek - Maps
575. II. József kori, első katonai felmérés, 1769-1785.
576. 1869-1873 közötti 2. katonai felmérés (Borszeg).
577. Csík Vármegye térképe, 1893.
578. Hargita megye 250 térképpel és 135 fotóval, 1997.
579. Hargita képes megyeatlasz, Mark Housse Nyomda, Gyergyószentmiklós.
580. Karte der Kurorte und ilqellen Ungarn, Entworfen von Dr. Cornel Chyzer gezeichnet vom Josef Homolka 1: 1440000, 1886.
581. Löblichen Slekler: Planitz infanterie regnites, …Kerebtelch Lurier ihm Iahre 1788
582. Magyar nyelvű térkép 1941. jan. 13-ból, 2. kiadás a Magyar Királyi Honvéd vezérkar főnöke engedélyezte egy bécsi térkép alapján.
583. Borszék térképe, 1911.
584. Gyergyói-havasok és Hagymás-hegység. Turistatérkép. Melléktérképek. Turisztikai információk, Dimap, 2004.
585. A Kisbeszterce völgyének fényképes földrajza. Fotók: Ádám Gyula, Nagy P. Zoltán, Barabás Zsolt, Eigel Tibor, 2004.
586. Székelyföld gyógyfürdői és borvíztelepei. Szerkesztették: Zsigmond Enikő, Kiss Melitta, Pápai Ferenc. Budapest- Csíkszereda, 2003.
587. Xántus László és Xántus Juliánna: Turista térkép. Gyergyói-havasok és Hagymás- hegység.

Filme - Filmek - Movies
588. A strici (Peştele) Miklós Dénes és Farkas Roland filmje. Borszék projekt, ART-east Alapítvány,
589. Szabó Károly: A remény hal meg utoljára, 29', 2002 (A városi könyvtárban).

CD
590. Hargita megyei Innovációs és Inkubációs Szövetség- Hargita megye Tanácsa: Utazások Hargitában. 2001.

DVD
591. Daczó Katalin: Borszék, Rubin Stúdió, Gyergyószentmiklós, 2005. (van román változata is).
592. Borszék, bemútatófilm (21 perc). S.C. Vario Media Srl. Odorheiu- Secuiesc, 2007. (Van román változata is).

Összaállította,
Farkas Aladár