INIŢIATORUL SAU INITIATORII

INIŢIATORII D-na CIUPIC KINGA ŞI FROICU ION

A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind restricţionarea circulaţiei pe unele drumuri publice din oraşul Borsec

 

                             În conformitate cu prevederile Regulamentului de Funcţionare a Consiliului local şi cu respectarea Normelor de Tehnică Legislativă se redactează prezenta

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

Având în vedere necesitatea luării unor măsuri cu privire la restricţionarea circulaţiei a autovehiculelor cu tonaj maxim de 5 to., str. Carpaţi de la autogară, str. M. Eminescu, B-dul 7 Izvoare, în urma sesizării unor probleme grave de către locuitorii străzii Mihai Eminescu, sesizare înregistrată sub nr. 500/2005, adresa primită din partea S.C. Romaqua Group S.A. precum şi adresa primită din partea S.C. Romaqua Prest SA, iniţiatorul în urma verificării la faţa locului prezintă următoarele

 

M O T I V E

          - degradarea şi distrugerea sistemului de apă potabilă şi apă menajeră;

          - degradarea şi distrugerea carosabilului pe străzile menţionate;

          - afectarea locuinţelor (imobilelor) şi a zidului de sprijin a pârâului de pe strada M. Eminescu;

          - protejarea mediului înconjurător si a tuturor resurselor de apă (potabilă şi minerală);

 

care stau la fundamentarea proiectului de hotărâre care va respecta procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională.

                             Prin prezenta expunere de motive se prezintă legalitatea, oportunitatea, eficacitatea luării măsurii în vederea rezolvări problemei ridicate.

 

           Borsec, la 03.05.2006.

 

                                                                             SEMNATURA  INIŢIATORILOR,

                                                                                      Ciupic Kinga

                                                                                     Froicu Ion

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HARGHITA

CIUPIC KINGA SI FROICU ION

 

Către,  

CONSILIUL LOCAL ORAŞ BORSEC

 

                             CIUPIC KINGA SI FROICU ION,  în conformitate cu art.45(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală prezintă consiliului local  spre dezbatere şi adoptare următoarea

 

INIŢIATIVĂ

 

Privind restricţionarea circulaţiei autovehiculelor pe str. Carpaţi cu începere de la autogară, str. M. Eminescu,B-dul 7 Izvoare.

 

                             Prin prezenta arată faptul că această măsură este necesară din următoarele motive:

          - degradarea şi distrugerea sistemului de apă potabilă şi apă menajeră;

          - degradarea şi distrugerea carosabilului de pe străzile menţionate;

          - afectarea locuinţelor (imobilelor) şi a zidului de sprijin de pe strada M. Eminescu;

          - protejarea mediului înconjurător şi a tuturor resurselor de apă (potabilă şi minerală).

 

                             PROPUNE: Restricţionarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, material lemnos şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 to, pe străzile menţionate la alin.1.

Prezenta iniţiativă se încadrează în prevederile art. 5(4) şi art. 113, lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, HGR nr. 85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OU precum şi secţiunea a 2-a, art.38, lit. f) şi l) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.

                             În conformitate cu prevederile art. 113(2) se înaintează Poliţiei oraşului Borsec, serviciul circulaţie, pentru avizare.

                             Avizul organului competent împreună cu iniţiativa , expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se înaintează comisiei de specialitate şi Consiliului pentru dezbatere şi aprobare.

                   Borsec, la 03.05.2006

 

                                                                            SEMNATURA INIŢIATORILOR

                                                                                      CIUPIC KINGA

                                                                                       FROICU ION       

 

                   Conform prevederilor Legii nr.52/2003, cei interesaţi pot depune, propuneri până la data de12.05.2006. Iar în data de 12.05.2006, orele 11,00, la sediul Consiliului local Borsec  se va organiza dezbaterea publică pe marginea proiectului iniţiat.