Concurs pentru postul vacant biroul financiar-economic, compartimentul taxe și impozite - 06.05.2020
Concurs pentru postul vacant de consilier achiziții publice - 30.03.2020


Concurs pentru postul vacant biroul financiar-economic, compartimentul taxe și impozite - 20.02.2020
Concurs pentru postul vacant de consilier achiziții publice - 16.01.2020Concurs pentru postul vacant compartiment audit - 13.11.2019ORAȘUL BORSEC


A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 2 posturi de muncitori necalificați pe durată determinată (până decembrie 2020) conform documentului anexat


Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent – compartimentul Audit Intern din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Borsec, județul Harghita

****************************************************************************************************A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 2 posturi de muncitori necalificați pe durată determinată (până decembrie 2020) conform documentului anexat
A N U N Ț


Primnăria orașului Borsec scoate la concurs 1 (unu) post vacant de funcție de execuție în regim contractual:

Condițiile de participare:

a) condiții generale

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


b) condiții specifice

- minim studii gimnaziale ( 8 clase )

- are vârsta minimă de 18 ani


Concursul se va desfășura astfel:

- în data de 21.03.2017., orele 09,00- proba practică, la sediul Primăriei orașului Borsec (testarea abilităților și aptitudinilor prectice ale candidaților, în vederea ocupării postului vacant).

- în data de 22.03.2017, orele 09,00susținerea interviului


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 10 martie 2017 - ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001- int.106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec

Persoana de contact : Fodor Georgeta, telefon 0266337001- int.106, 0724244360.


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca


Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:

(1)

a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;"

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității cu originalul .****************************************************************************************************


A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 5 (cinci) posturi vacante (pe durată nedeterminată) de funcție în regim contractual:

Condițiile de participare:

  1. condiții generale

- cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene

- domiciliul în România

- cunoaște limba română scris și vorbit

- minim studii gimnaziale ( 8 clase )

- are vârsta minimă de 18 ani

- are capacitate deplină de exercițiu

- are o stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului, atestată pe baza adeverinței medicale

  1. condiții specifice

- disponibilitate de a presta activitatea în aer liber

Concursul se va desfășura astfel:

- în data de 24.11.2016., orele 09,00- proba practică, la sediul Primăriei orașului Borsec.

- în data de 25.11.2016. orele 12,00susținerea interviului

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 09.noiembrie.2016, ora 15, la sediul Primăriei Orasului Borsec- compartimentul resurse umane și salarizare.

Dosarul de inscriere la concurs va conține documentele precizate la art.6 din HGR nr.286/2011.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266 337001 sau la sediul Primăriei orașului Borsec – compartiment Resurse umaneBIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI

FORRÁS DOKUMENTÁCIÓ A VIZSGÁVAL KAPCSOLATOSAN


Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca

Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:


a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;"

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității cu originalul .


ORAȘUL BORSECA N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs postul vacant( pe durată nedeterminată) de funcție de execuție în regim contractual:

Cerințe, competențe și abilități cerute candidaților:


1. Absolvenți, cu examen de diplomă sau licență, a unei instituții de învățământ superior

2. Cunoștințe de operare pe calculator(Word,Excel,Baze de date,Internet, Power Point)

3. Abilități de lucru în echipă;

4. Abilități de comunicare și relații publice;


Condițiile de participare:

Concursul va avea loc astfel:

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 12. noiembrie 2015, ora 15, la sediul Primăriei Orasului Borsec- compartimentul resurse umane și salarizare.

Dosarul de inscriere la concurs va conține documentele precizate la art.6 din HGR nr.286/2011.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266 337001 sau la sediul Primăriei orașului Borsec – compartiment Resurse umane
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI

FORRÁS DOKUMENTÁCIÓ A VIZSGÁVAL KAPCSOLATOSANDosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:

Secțiunea 2 - Art.6 alin.(1) –HGR 286/2011


a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
    d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
    f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

   

*************************************************************************************************

ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 1 (unu) post vacant de funcție de execuție în regim contractual:

Condițiile de participare:

a) condiții generale

- are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


b) condiții specifice

- minim studii gimnaziale ( 8 clase )

- are vârsta minimă de 18 ani


Concursul se va desfășura astfel:

- în data de 15.09.2015, orele 09,00- proba practică, la sediul Primăriei orașului Borsec (testarea abilităților și aptitudinilor prectice ale candidaților, în vederea ocupării postului vacant).

- în data de 16.09.2015, orele 09,00susținerea interviului


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 07.septembrie. 2015- ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001- int.106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec

Persoana de contact : Fodor Georgeta, telefon 0266337001- int.106, 0724244360.


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca


Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:

(1)

a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;"

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității cu originalul .


*************************************************************************************************


ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 1 (unu) post vacant de funcție publică de execuție:

referent, clasa III, grad profesional principal, treapta I, din cadrul compartimentului Situații de urgență, voluntariat, P.S.I. al aparatului de specialitate al primarului Orașului Borsec.

Condițiile de participare:

a) condiții generale

- are cetățenia română și domiciliul în România;

- cunoaște limba română, scris și vorbit;

- are vârsta de minimum 18 ani împliniți;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- îndeplinește condițiile de studii prevăzute de lege pentru funcția publică;

- îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice;

- nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.


b) condiții specifice

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat.

- 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional principalConcursul se va desfășura astfel:

- proba scrisă: în data de 09.09.2015, orele 09,00 la sediul UAT Borsec

- interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

( pentru candidații declarați admiși la proba scrisă)


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 27. AUGUST. 2015- ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001- int.106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec

Persoana de contact : Fodor Georgeta, telefon 0266337001- int.106.


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


1. Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

2. Legea nr.7/2004 – Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

3. Legea nr.215/2001 (r), privind Administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

4. Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor,cu modificările și completările

ulterioare

6. Ordinul M.A.I. nr.718/2005, privind aprobarea criteriilor minime de performanță privind organizarea și funcționarea serviciilor de voluntariat pentru situații de urgență

7. Legea nr.16/1996, privind Arhivele Naționale, modificată și completată de Legea nr.358/2002, cu modificările și completările ulterioareDosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:


- formularul de înscriere la concurs – conf.anexei nr.3 din HGR nr.611/2008

- copia actului de identitate

- copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări

- copia carnetului de muncă sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice

- cazierul judiciar

- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

- declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.


Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității cu originalul .*************************************************************************************************ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 1 (unu) post vacant de funcție de execuție în regim contractual:

Condiții de participare:


a) condiții generale

- cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene

- domiciliul în România

- cunoaște limba română scris și vorbit

- minim studii gimnaziale ( 8 clase )

- are vârsta minimă de 18 ani

- are capacitate deplină de exercițiu

- are o stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului, atestată pe baza adeverinței medicale


b) condiții specifice

- disponibilitate de a presta activitatea în aer liberConcursul se va desfășura astfel:


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 13. MAI. 2015- ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001- int.106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec

Persoana de contact : Fodor Georgeta, telefon 0266337001- int.106, 0724244360.


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca


Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:

(1)

a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;"

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității cu originalul .


*************************************************************************************************

ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primăria orașului Borsec scoate la concurs 2 (două) posturi vacante de funcție de execuție în regim contractual:

Condițiile de participare:

a) condiții generale

- cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene

- domiciliul în România

- cunoaște limba română scris și vorbit

- are vârsta minimă de 18 ani

- are capacitate deplină de exercițiu

- are o stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului, atestată pe baza adeverinței medicale

b) condiții specifice

- disponibilitate de a presta activitatea în aer liberConcursul se va desfășura astfel:


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 08.ianuarie 2015- ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001- int. 106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec

Persoana de contact : Fodor Georgeta, telefon 0266337001- int.106, 0724244360.


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă


Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:

(1)

a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor , precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;"

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, în vederea verificării conformității cu originalul .*************************************************************************************************


ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primnăria orașului Borsec scoate la concurs următorul post temporar vacant ( pe durată determinată) de funcție de execuție în regim contractual:

Cerințe, competențe și abilități cerute candidaților:


  1. Absolvenți, cu examen de diplomă sau licență, a unei instituții de învățământ superior, secția de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ superior ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

  2. Cunoștințe de operare pe calculator(Word,Excel,Baze de date,Internet)

  3. Abilități de lucru în echipă;

  4. Abilități de comunicare și relații publice;


Condițiile de participare:

Concursul va avea loc astfel:

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 21. noiembrie 2014, ora 15, la sediul Primăriei Orasului Borsec- compartimentul resurse umane și salarizare.

Dosarul de inscriere la concurs va conține documentele precizate la art.6 din HGR nr.286/2011.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266 337001 sau la sediul Primăriei orașului Borsec – compartiment Resurse umane
BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUIDosarul de înscriere la concurs, va conține în mod obligatoriu:

Art.6 –HGR 286/2011

(1)

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
    d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
    f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
    (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.*************************************************************************************************


ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primnăria orașului Borsec scoate la concurs următorul post vacant de funcție în regim contractual:

Condițiile de participare:

a) condiții generale

- cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene

- domiciliul în România

- cunoaște limba română scris și vorbit

- are vârsta minimă de 18 ani

- are capacitate deplină de exercițiu

- are o stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului, atestată pe baza adeverinței medicale

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitare

b) condiții specifice

- minim studii medii

- cunoașterea limbii maghiare

- minim 9 ani vechime în domeniul financiar economic


Concursul se va desfășura astfel:


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 19.noiembrie 2014- ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001-int.106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


- Legea nr.215 / 2001(r) privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

- Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

- ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 , pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale,cu modificările și completările ulterioare

- ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare

- OUG nr. 146 din 31 octombrie 2002 (r), privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare

- Legea Contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (r4), cu modificările și completările ulterioare

- OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare

- ORDIN nr. 2.281 din 7 iulie 2009, pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12009 34180 302 36 57>art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, cu modificările și completările ulterioare
Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:

(1)

a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări

d) copia carnetului de munca sau, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca și, după caz, în specialitate;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare

f) cazierul judiciar


(2) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) ) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
*************************************************************************************************


ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț


Primnăria orașului Borsec scoate la concurs următorul post vacant de funcție în regim contractual:

Condițiile de participare:

a) condiții generale

- cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene

- domiciliul în România

- cunoaște limba română scris și vorbit

- are vârsta minimă de 18 ani

- are capacitate deplină de exercițiu

- are o stare de sănătate corespunzătoare ocupării postului, atestată pe baza adeverinței medicale

b) condiții specifice

- disponibilitate de a presta activitatea de curățenie atât în spații închise (birouri,săli de ședință) cât și în aer liber

- minim studii generale

- cunoașterea limbii maghiare


Concursul se va desfășura astfel:


Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 12.noiembrie 2013- ora 15,00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266337001-int.106 sau la sediul Primăriei orașului Borsec


BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI


Legea nr.215/2001(r) privind administrația publică locală

Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în munca


Dosarul de înscriere pentru concurs, va conține în mod obligatoriu:

(1)

a) cererea de înscriere la concurs ;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări

d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca și, după caz, în specialitate;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare


(2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.*************************************************************************************************ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț

 

            Primăria orașului Borsec  scoate la concurs următorul post vacant de funcție de execuție în regim contractual:

 

-         BIBLIOTECAR -  COR 243202, în cadrul compartimentului Cultură, sport, turism

 

            Cerințe, competențe și abilități cerute candidaților:

 

  1. Absolvenți, cu examen de diplomă sau licență, a unei instituții de învățământ superior, secția

 de biblioteconomie, sau a altor instituții de învățământ superior ai căror absolvenți au studiat în timpul școlarizării disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei;

Absolvenții cu studii superioare care nu îndeplinesc cerințele de mai sus, vor depune un angajament scris prin care se obliga sa efectueze un curs in domeniu, in primul an de activitate in cazul ocupării postului

  1. Cunoștințe de operare pe calculator(Word,Excel,Baze de date,Internet)

  2. Abilități de lucru în echipă;

  3. Abilități de comunicare și relații publice;

 

Condițiile  de participare:

-          Condiții generale prevăzute de art.3 din HGR nr.286/2011

-          Condiții specifice :

o   Studii superioare de lungă sau scurtă durată

o   Au cunoștințe de operare pe calculator(Word,Excel,Baze de date,Internet)

o   Cunoașterea limbii maghiare

                        Concursul va avea loc astfel:

-          în data de 24.04.2012,orele  09,00- proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Borsec.

-          În data de 25.04.2012, orele 09,00 – susținerea interviului

                        Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 22. martie 2012, ora 15, la sediul Primăriei Orașului Borsec- compartimentul resurse umane și salarizare.

                        Dosarul de înscriere la concurs va conține documentele precizate la art.6 din HGR nr.286/2011.   

            Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0266 337001 sau la sediul Primăriei orașului Borsec – compartiment Resurse umane

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI

 

Ø  Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în

 legătură cu gestionarea bunurilor.

Ø  Manual de biblioteconomie pentru biblioteci mici – București Tipografia Bibliotecii Nationale-1993

Ø  Legea nr.286/2006, pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, privind

Administrația publică locală

 

                       

  Dosarul de înscriere la concurs,  va conține în mod obligatoriu:

Art.6 –HGR 286/2011

(1)

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
    d) copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în munca, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
    f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
    g) curriculum vitae;
    h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.
    (2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
    (3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
    (4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și h) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

***************************************************************************************************

ORAȘUL BORSEC

 

A N U N Ț

 

 

            Agenția Națională a Funcționarilor Publici București organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de funcție publică de execuție:

-         Auditor I, asistent - în cadrul compartimentului audit, al aparatului de specialitate al primarului orașului Borsec

 

            Condițiile  de participare:

-          Condiții generale prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999  republicată,modificată de Legea nr.251/2006 privind Statutul funcționarilor publici

-          Condiții specifice :

o   Sunt licențiați ai unei facultăți cu profil economic

o   Au o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 1 an

o   Au cunoștințe de operare pe calculator (Word,Excel,Baze de date,Internet)

o   Cunoașterea limbii maghiare (vorbit)

                        Concursul va avea loc, conform Avizului ANFP nr.1015705/12.04.2007 astfel:

-          în data de 23.05.2007, orele 10,00- proba scrisă, la sediul ANFP București.

-          În data de 24.05.2007, orele 14,00 – susținerea interviului

                    Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 14. mai 2007, la sediul

ANFP București

          Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0213150484 sau la sediul ANFP București

 

 

**************************************************************************************************************

 

ORAȘUL BORSEC

A N U N Ț

 

 

            Primăria orașului Borsec  scoate la concurs următorul post vacant de funcție publică de execuție:

-         Consilier I asistent în cadrul compartimentului achiziții publice

 

            Condițiile  de participare:

-          Condiții generale prevăzute de art.50 din Legea nr.188/1999  republicată,modificată de Legea nr.251/2006 privind Statutul funcționarilor publici

-          Condiții specifice :

o   Studii superioare de lungă durată

o   Au o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 12 luni

o   Au cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, Baze de date, Internet)

o   Cunoașterea limbii maghiare (vorbit)

                       

Concursul va avea loc astfel:

-          în data de 17.04.2007,orele  09,00 – proba scrisă, la sediul Primăriei orașului Borsec.

-          În data de 18.04.2007, orele 09,00 – susținerea interviului

                   

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 02. aprilie 2007

          Relații suplimentare se pot obține la telefon : 337001 sau la sediul Primăriei orașului Borsec

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU SUSȚINEREA CONCURSULUI

 

            Legea nr.188/1999 republicată,modificată de Legea nr.251/2006 - privind Statutul funcționarilor publici            

Legea nr.286/2006, pentru modificarea și completarea Legii nr.215/2001, privind administrația publică locală

OUG nr.34/2006, - privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare

H.G. nr.925/2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 34/2006

 

 

  Dosarul de concurs,  va conține în mod obligatoriu:

 

 

    a) copia actului de identitate;

    b) formularul de înscriere ;

    c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;

    d) copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca și, după caz, în specialitate;

    e) cazierul judiciar;

    f) adeverinta care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare;

    g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;

    h) declarația pe propria răspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfășurat activități de poliție politica.

    (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

****************************************************************************************************************************

 

A N U N Ț

 

Consiliul local oraș Borsec scoate la concurs postul vacant :

 

v Șef echipă muncitori

 

·         Condiții de participare:

 

o   Studii medii ( diplomă de bacalaureat )

o   Cunoașterea limbi maghiare (vorbit)

 

 

Concursul va avea loc în data de 10 octombrie 2006 orele 10 la sediul Consiliului Local.

Dosarele de înscriere se pot depune până la data de 6 octombrie 2005 orele 10 la sediul Consiliului local

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0266-337001 sau la sediu

 

 

***********************************************************************************************************************************

 

CONSILIUL LOCAL ORAȘ BORSEC

 

 

A N U N Ț

 

 

                   Consiliul local oraș Borsec scoate la concurs postul de funcție publică de execuție : referent III superior (personal - salarizare).

 

 

Condiții de desfășurare al concursului:

 

·        Data până la care se pot depune dosarele de înscriere : 15.06.2006.

·        Locul unde se depun dosarele : Consiliul local oraș Borsec, str. Carpați, nr.6/A, Borsec, cod poștal 535300, județul Harghita.

·        Data, ora și locul organizării concursului:

27.06.2006, orele 1000, - proba scrisă

28.06.2006, orele 1000, - interviul la sediul Consiliului local oraș Borsec.

 

Condițiile de participare la concurs:

 

·        Condițiile generale prevăzute de art.50 din Legea nr. 118/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată.

·        Condiții specifice în fișa postului:

o   Studii medii

o   Au o vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani

o   Cunoștințe de operare pe calculator (Word, Excel, Baze de date)

o   Cunoașterea limbi maghiare (vorbit)

 

*********************************************************************************************