©Primaria Borsec

 

REGULAMENT

 

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

 

AL APARATULUI PROPRIU

 

ȘI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE

 

AL CONSIULIULUI LOCAL AL ORAȘULUI BORSEC

 

 

 

 

Capitolul I.  Organizarea și atribuțiile personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local oraș Borsec

 

I. Dispoziții generale

 

            Art.1.Administrația publică în unitățile administrativ-teritoriale se organizează și funcționează în temeiul principiilor autonomiei locale, a descentralizării serviciilor publice, a eligibilității autorităților administrației publice locale, a legalității și al consultării cetățenilor în soluționarea problemelor locale. Autoritățile administrației publice locale au dreptul și capacitatea de a soluționa și gestiona, în numele și în intresul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.

            Acest drept se exercită de către Consiliul local −ca autoritate deliberativă− și primar −ca autoritate executivă− neaducând atingere posibilității de a recurge la consultarea locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetățenilor la treburile publice, în condițiile legii.

            Autonomia locală este administrativă și financiară, fiind exercitată pe baza și în limitele prevăzute de lege.

            Autonomia locală privește organizarea, funcționarea, competențele și atribuțiile, precum și gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparțin localității.

            Competențele și atribuțiile autorităților administrației publice locale sunt cele prevăzute de lege și sunt depline și exclusive, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

            Raporturile dintre administrația publică locală din oraș și autoritățile administrației publice de la nivel județean se bazează pe principiile autonomiei, legalității, responsabilității, cooperării și solidarității în rezolvarea problemelor județului.

            Consiliul local și primarul −ca autorități ale administrației publice locale− au dreptul ca în limitele competențelor lor să coopereze și să se asocieze cu alte autorități ale administrației publice din țară sau din străinătate, în condițiile legii.

Conform legii, orașul Borsec –unitate administrativ teritorială este persoană juridică de drept public, are patrimoniu propriu și capacitate juridică deplină

 

II Misiune și scop

 

            Art. 2. Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, împreună cu primarul, viceprimarul și secretarul orașului Borsec constituie Primăria orașului Borsec — structură funcțională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

 

III Principii

 

            Art. 3. Aducerea la îndeplinire a scopului prevăzut la art. 2 se face cu respectarea următoarelor principii:

– Realizarea tuturor activităților, în interesul exclusiv al cetățeanului;

– Respectarea legalității;

– Asigurarea promptă și eficientă, liberă de prejudecăți, corupție, abuz de putere și presiuni politice a tuturor activităților.

 

IV Baza legală:

 

            Art. 4. Aparatul propriu al Consiliului Local al orașului Borsec își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

 

V Funcțiile aparatului propriu al Consiliului Local

 

            Art. 5. Aparatul propriu al Consiliului Local îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare locală, a planurilor de acțiune sectorială și a proiectelor prioritare;

b) de coordonare a serviciilor publice pentru punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare locală;

c) de administrare a bugetului aprobat de Consiliul Local;

d) de colaborare cu serviciile descentralizate ale statului, autorități ale administrației publice locale, precum și cu societatea civilă;

e) de execuție, prin care se aduc la îndeplinire hotărârile Consiliului Local și dispozițiile

primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale;

f) de monitorizare și control privind modul de aplicare a hotărârilor Consiliului Local și

dispozițiilor primarului în teritoriu.

 

VI Structura organizatorică

 

            Art. 6. Structura instituției este realizată pe criterii de maximă flexibilitate menită să garanteze transferul de funcții, programe și obiective.

Structura organizatorică a aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al orașului Borsec se împarte în:

a.Structuri permanente:

¾    Servicii;

¾    Birou;

¾    compartimente

b. Structuri temporare:

¾    comisii

            Art.7. Serviciile reprezintă un mediu organizatoric de nivel II cărora le este atribuită tratarea unor obiective sau activități specifice, cu responsabilități în consecință.

Serviciile pot funcționa independent sau să aibă în componență  compartimente.

            Art.8. Biroul reprezintă mediul organizatoric de bază omogen sub aspect gestional. Biroul este condus de un șef se birou.

            Art.9. Compartimentul este un mediu organizatoric de bază căruia îi sunt date în componență un număr restrâns de activități.

            Art.10. Comisia este o structură organizatorică temporară având rolul de îndeplinire a unor obiective complexe, cu relevanță specială și care necesită o maximă integrare între profesionalitatea specifică și competențele transversale.

Responsabilul comisiei este numit prin actul administrativ de constituire a acesteia.

            Art.11. Structura organizatorică permanentă se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului Local.

 

 

CAP II.  ATRIBUȚIILE, COMPETENȚELE ȘI RĂSPUNDERILE CU CARACTER GENERAL ALE CONDUCĂTORILOR DIN APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL ȘI SERVICIILE PUBLICE SUBORDONATE

 

Conducătorii compartimentelor pentru activitatea de care răspund au următoarele atribuții principale:

Art. 12. - Organizează activitatea pe servicii, birouri și compartimente, asigură programarea muncii, stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor stabilite.

Art.13. - Urmăresc și răspund de elaborarea corespunzătoare și in termen a analizelor, informărilor și a tuturor celorlalte lucrări sau acțiuni stabilite.

Art.14. - Asigură respectarea disciplinei în muncă de către salariații din subordine, luând în acest scop măsurile ce se impun.

Art. 15 - În limitele competenței stabilite de Primar reprezintă serviciul, biroul sau compartimentul în relațiile cu alte compartimente sau alte organe de stat.

Art.16. - Asigură cunoașterea reglementărilor legale specifice domeniului de activitate, organizează și urmăresc documentarea de specialitate a personalului din subordine.

Art.17. - Primește și repartizează corespondența pe  servicii, birouri și salariații compartimentului pe care îl conduce, dând îndrumările corespunzătoare soluționării acestora, semnează potrivit competenței stabilite, lucrările și corespondența efectuată în cadrul compartimentului.

Art. 18. - Întocmesc graficul și tematica acțiunilor de îndrumare și control pentru personalul din subordine și le prezintă spre aprobare Primarului, Viceprimarilor sau Secretarului, după caz.

Art. 19. - Urmăresc și asigură rezolvarea în termen cu respectarea dispozițiilor legale a cererilor, sesizărilor, propunerilor, reclamațiilor cetățenilor și a notelor de audiență.

Art. 20. - Întocmesc fișele de evaluare și propun calificative pentru salariații din cadrul serviciului, biroului, compartimentelor pe care îl conduc.

Art. 21. - Inițiază proiecte de hotărâri și întocmesc rapoarte de specialitate, precum și dispoziții.

Art. 22. - Ia notă de propunerile comisiilor de specialitate ale Consiliului local și urmăresc realizarea lor.

Art. 23. - Îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege sau încredințate de conducere.

 

 

CAPITOLUL III. CONSTITUIREA ȘI SUBORDONAREA COMPARTIMENTELOR DIN APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL  ȘI A SERVICIILOR PUBLICE

 

            Art.24.Compartimentele din aparatul propriu de specialitate al Consiliului local sunt organele de lucru ale Consiliului local. Ele sunt organizate pe compartimente în principalele domenii de activitate.

 

 I.Primarul, viceprimarul, secretarul

 

A.    Primarul orașului Borsec

 

            Art. 25. Primarul orașului Borsec, autoritate publică executivă care asigură respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului și hotărârile Consiliului local, conduce aparatul propriu al Consiliului Local al orașului Borsec și serviciile publice locale. Atribuțiile primarului sunt stabilite de Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare. Coordonează întreaga activitate a compartimentelor din cadrul aparatului propriu și are în subordine directă:

 - Compartimentul Amenajarea Teritoriului, urbanism și administrarea patrimoniului public și privat

- Compartimentul agricol

- Compartimentul Buget-finanțe, contabilitate

- Compartimentul resurse umane – salarizare

- Compartimentul taxe și impozite

- Compartimentul  protecie civilă, PSI, protecția muncii

- Compartimentul programe proiecte investiții, mediu

- Compartimentul administrativ gospodăresc

- Serviciul public –Biblioteca orășenească

 

B.     Viceprimarul orașului Borsec

 

            Art. 26. Viceprimarul orașului Borsec exercită atribuții delegate de primarul orașului Borsec prin dispoziție, cu respectarea prevederilor legale , precum și răspunde de respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.

Viceprimarul coordonează serviciile, compartimentele din cadrul aparatului propriu și serviciile publice locale potrivit competențelor delegate de primar.

Are subordonate direct:

- Serviciul public de dezvoltare publică și locuințe

- Serviciul public de întreținere și reparații străzi

- Serviciul public de salubritate și parcuri, zone verzi

 

C.    Secretarul orașului Borsec

 

            Art. 27. Secretarul orașului Borsec, funcționar public de conducere numit de prefect, exercită atribuțiile prevăzute în Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, coordonează compartimentul Administrația publică local㠖 Juridic, autoritate tutelară, stare civilă,  precum și activitatea Consiliului Local.

            Art. 28. Domeniile de activitate pentru fiecare structură în parte sunt:

 

I. a.Compartimentul Administrație Publică Local㠖 Juridic:

 

1.Registratura generală

 

- primirea, verificarea, înregistrarea, repartizarea și predarea adreselor, cererilor, documentațiilor depuse de către cetățeni, venite prin poștă sau curieri , cu respectarea prevederilor legale privind circulația actelor.

- expedierea corespondenței întocmite de executiv și deliberativ. 

 

2. Alegeri

 

- asigură, în timpul alegerilor locale, generale și a referendumurilor coordonarea logistică.

- pune în executare mandatele de executare emise pe seama contravenienților, iar în situația în care acestea nu pot fi executate, ia măsuri pentru împiedicarea prescripției. 

 

3. Arhivă

 

- cercetarea documentelor din depozit în vederea eliberării copiilor și certificatelor solicitate de către cetățeni pentru dobândirea unor drepturi, sau de către compartimentele de lucru ale aparatului.

- preluarea de la compartimentele creatoare, pe bază de proces-verbal și inventare, documentele create, evidența acestor documente (întocmește registrul de depozit) asigură inventarierea, selecționarea și preluarea lor cu respectarea prevederilor legale în vigoare, asigură păstrarea documentelor conform legii.

- asigură consultanța pentru compartimentele creatoare din aparatul de specialitate;

-urmărește la nivelul compatimentelor, modul de respectare a prevederilor nomenclatorului arhivistic al instituției.

4. Elaborare proiecte

 

- Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri de consiliu, dispoziții ale primarului, regulamente și a altor acte cu carcter normativ;

 -Întocmește referate și proiecte de dispoziții ce intră în sfera de activitate a Compartimentului Juridic -contencios; 

 

5. Avizare pentru legalitate

 

 -Avizează contractele sau actele cu caracter juridic în legătură cu activitatea Primăriei orașului Borsec;

 -Avizează dispozițiile primarului, și Hotărârile Consiliului local

6.Cunoașterea și respectarea legislației 

 

– Asigurarea informării colectivității locale asupra actelor cu caracter normativ emise de autoritățile administrației publice locale;

– Înfăptuirea politicii funciare la nivelul orașului Borsec;

– Asigurarea exercitării de către persoanele fizice și juridice a dreptului de a se adresa autorității prin petiții.

-  Pe baza dispozițiilor primarului, ia măsuri pentru recuperarea pagubelor produse Consiliului local și orașului, de către persoane fizice sau juridice;

-  Urmărește apariția dispozițiilor cu caracter normativ și semnalează conducerii sarcinile ce revin potrivit acestor dispoziții compartimentelor din cadrul Primăriei, pentru ca activitatea să se desfășoare conform legii;

-  Participă la rezolvarea reclamațiilor, sesizărilor și cererilor adresate compartimentului sau repartizate, cu respectarea dispozițiilor legale;

-  Participă la rezolvarea plângerilor introduse împotriva proceselor verbale de constatare a contravențiilor ce intră în competența de soluționare a primarului;

-  Urmărește respectarea legalității în relațiile cu cetățenii;

-  Dă consultații și informații publicului, în probleme ce intră în competența de rezolvare a Primăriei. 

 

7. Reprezentare 

 

Asigură, potrivit legii, reprezentarea primarului și a Consiliului local din orașul Borsec în fața instanțelor judecătorești.

 

8.Relații cu Consiliul local

 

-  Pregătirea ședințelor Consiliului local – redactarea dispoziției Primarului de convocare a ședinței, a invitației pentru toți consilierii și direcțiile din Primărie și a comunicatului pentru presă; primirea, înregistrarea, trimiterea spre multiplicare, sortarea, numerotarea materialelor, pregătirea mapelor de ședință, anunțarea consilierilor despre data, ora și locul de desfășurare a ședințelor Consiliului local, distribuirea materialelor pregătite pentru a fi dezbătute în cadrul ședințelor, consilierilor, directorilor și executivului Primăriei;

-  Redactarea referatelor și a proiectelor de hotărâre din inițiativa consilierilor;

-  Anunțarea consilierilor pentru ședințele comisiilor de specialitate;

-  Înscrierea cetățenilor, în registrul special, pentru rezolvarea problemelor în cadrul comisiilor de specialitate;

-  Participare la toate ședințele Consiliului local;

-  Redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Consiliului local;

-  Corectarea proiectelor de hotărâre care au fost adoptate în plenul ședinței;

-  Multiplicarea și distribuirea hotărârilor Consiliului local direcțiilor și serviciilor din cadrul Primăriei;

-  Comunicarea către petenți a hotărârilor adoptate în urma solicitărilor lor;

-  Comunicarea către petenți a neadoptării proiectelor inițiate în urma solicitării lor;

-  Transmiterea de adrese tuturor birourilor din Primărie privind modul de îndeplinire a hotărârilor cu care acestea au fost încredințate și fixarea unui termen pentru răspuns;

-  Înregistrarea dispozițiilor Primarului,  ștampilarea și îndosarierea acestora;

-  Ține evidența, în registre special destinate, a dispozițiilor Primarului și a hotărârilor Consiliului local;

-  Comunicarea dispozițiilor Primarului, în termen legal, la Prefectura județului Harghita;

-  Comunicarea Hotărârilor Consiliului local, în termenul prevăzut de lege, la Prefectura județului Harghita;

-  Întocmirea pontajelor cu prezența consilierilor la ședințele comisiilor de specialitate și ale Consiliului local;

-  Primirea și distribuirea corespondenței consilierilor locali;

-  Rezolvarea corespondenței repartizate biroului;

-  Arhivarea tuturor materialelor de consiliu, dispozițiilor și a actelor de birou,

-  Colaborarea cu toate birourile, serviciile, direcțiile din Primărie privind și consultarea acestor materiale;

-  Formarea bazei de date privind hotărârile Consiliului local adoptate în perioada 1992 și până în prezent;

-  Îndosariază, numerotează și sigilează dosarele cu materialele de ședință;

 

 

 b.Compartimentul admintrație publică local㠖 stare civilă

           

-    Înregistrarea corespondenței privind activitatea de stare civilă în registrul intrare – ieșire, și rezolvarea lor în termenele legale;

-    ține arhiva cu registrele de stare civila și asigură securitatea, conservarea și folosirea acestora;

-    efectuează operațiuni de înregistrare a faptelor de stare civilă - naștere, căsătorie, deces și întocmește actele de stare civilă;

-    realizează reconstituirea registrelor de stare civilă pierdute sau distruse total sau parțial;

-    primește cereri și înregistrează actele transcrise de naștere, căsătorie, deces;

-    operează mențiunile de modificare a statutului civil pe marginea actelor de stare civilă;

-    transmite, pentru operare pe marginea actelor de stare civilă, mențiunile de modificare a statutului civil;

-    întocmește buletinele statistice și situațiile cu termen pe care le transmite în timp util;

-    înaintează Biroului de evidență informatizată a persoanei și Centrelor militare județene, buletinele de identitate respectiv livretele militare pe care le reține persoanelor decedate;

-    asigură solemnitatea, legalitatea și corectitudinea operațiunilor și actelor de stare civilă;

-    primește cereri, întocmește dosarele de schimbare a numelui și le înaintează organului de poliție;

-    face propuneri pentru introducerea de acțiuni la instanța de judecată în vederea anulării, completării după caz, modificării actelor de stare civilă, a unor mențiuni sau alte înregistrări incorecte în cazul acestora și face reprezentarea acestora la instanța de judecată;

-    transmite organelor de poliție comunicări de modificare în statutul civil pentru copii sub 14 ani;

-    asigură perfecționarea pregătirii profesionale a funcționarilor din cadrul biroului;

-    fundamentează și elaborează propunerile pentru proiectul de buget cu cheltuielile necesare asigurării funcționalității biroului, a acțiunilor derivate din atribuții și a materialelor necesare;

-    soluționează scrisori, sesizări, note de audiențe;

-    operează sentințe de divorț, renunțări la cetățenie, redobândiri, precum și de stabilirea filiației, recunoaștere, încuviințare de nume, etc.;

-    primește cereri și eliberează noi certificate în cazul pierderii, distrugerii sau furtului, celui eliberat;

-    primește cereri și eliberează livretul de familie;

-    Participă la oficierea căsătoriilor

-    Întocmește lunar, trimestrial, și anual  statistici privind activitatea de stare civilă;

 

 c.Compartimentul admintrație publică local㠖 autoritate tutelară, protecție socială

 

1. Ajutoare sociale (Legea nr. 416/2001)

 

- primirea și înregistrarea dosarelor de ajutor social;

- efectuarea anchetelor sociale  și redactarea lor;

- stabilirea drepturilor de ajutor social ( fișa de calcul, referat, dispoziție și comunicare)

- verificare dosare de ajutor social;

- întocmirea tabelelor nominale pentru plata ajutorului social;

- întocmirea listei persoanelor apte de muncă pentru a presta muncă în  folosul comunității;

- pontajul persoanelor care au obligația să presteze munca în  folosul comunității

- acordarea de ajutoare de urgență (anchete sociale, verificări documentații, ședințe ale comisiei, referate, dispoziții);

- rapoarte statistice lunare privind acordarea ajutorului social și a ajutoarelor de urgență;

 

2. Alocații

 

- acordarea alocațiilor pentru copiii nou-născuți (verificare documentație, referate, dispoziții, tabele nominale pentru DGMSS, tabele de plată)

- Întocmește și înaintează DGMSS, oficiul Alocații de stat  dosarele pentru alocația suplimentară

 

3. Ajutoare pentru încălzirea locuinței (conform Legii nr. 416/2001 cu modificările ulterioare) pentru perioada sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie);

 

- preluare și verificare documentații (borderouri, cereri individuale cu actele doveditoare) pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței;

- anchete sociale prin sondaj, autosesizări, reclamații;

- solicitări și raportări de sume la Consiliul Județean Harghita. 

 

4. Protecția persoanelor cu handicap (Ordonanța de Urgență nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare)

 

- anchete sociale pentru angajarea și verificarea trimestrială a asistenților personali ai persoanelor cu handicap gradul I;

- întocmirea de referate sociale;

- raportul semestrial de activitate;

- acordarea indemnizației persoanei cu handicap grav care renunță la asistentul personal (cerere, anchetă socială, dispoziție);

 

 5. Marginalizarea socială  (Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale și H.G. nr. 1149/2003)

 

- identificarea persoanelor și familiilor marginalizate social;

- luarea unor măsuri de prevenire și combatere a marginalizării (facilitarea accesului la servicii sociale, medico-sociale, învățământ obligatoriu și ocuparea unui loc de muncă);

- raportare statistică trimestrială și anuală la Direcția Muncii.

Alte activități curente:

 - Întocmește anchete sociale, referate ,  privind situația copiilor aflați în dificultate și efectuează verificări inopinante la fața locului;

 - Întocmește documentele necesare pentru curator, tutelă, respectiv internarea persoanelor în cămine de bătrani;

 - Întocmește  raportul de anchetă socială pentru persoanele cu handicap necesare pentru comisiile de expertiză medicală, precum și pentru persoanele care solicită să fie angajate  ca asistenți personali ;

 

II. Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale

 

1.Urbanism, amenajarea teritoriului:

 

-  Propune efectuarea unor studii și programe de organizare și dezvoltare urbanistică locală;

-  Propune elaborarea unor documentații de urbanism și amenajarea teritoriului prin care să se stabilească măsurile de dezvoltare a localității pe o anumită perioadă și veghează la respectarea și implementarea acestor documentații;

-  Întocmește temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitațiilor sau a cererilor de oferte de preț;

-  Organizează desfășurarea unor licitații sau a unor cereri de ofertă de preț pentru elaborarea unor studii sau documentații de urbanism și amenajarea teritoriului;

-  Urmărește respectarea disciplinei contractuale în relația cu proiectanții privind documentațiile specifice de urbanism;

-  Urmărește actualizarea reglementărilor urbanistice și a documentațiilor de urbanism în conformitate cu legislația în vigoare, studiile de specialitate, opțiunile populației, interesul public;

-  Asigură consultare de specialitate și cooperează cu alte compartimente și cu Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Harghita;

-  Cooperează cu instituții și Servicii, organisme și organizații implicate în domeniul urbanismului și amenajarea teritoriului;

-  Asigură informarea și consultarea populației diferențiat în funcție de amploarea și de importanța documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism, conform procedurilor legale;

-  Propune elaborarea după caz actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism (studii de amenajare a teritoriului și de urbanism, studii de circulație, Planul de amenajare a teritoriului administrativ, Planul urbanistic general-P.U.G., planuri urbanistice zonale – P.U.Z.-uri, planuri urbanistice de detaliu – P.U.D-uri.), în conformitate cu Legea nr.315/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

-  Colaborează la întocmirea caietelor de sarcini aferente documentațiilor de urbanism aprobate pe lista obiectivelor de investiții ale Consiliului local, în vederea pregătirii documentațiilor și organizării licitațiilor, pentru contractarea lucrărilor de realizare a acestor obiective;

-  Asigură zilnic informarea și consilierea cetățenilor cu privire la amenajarea teritoriului, posibilitățile de construire, dezvoltarea infrastructurii urbane, dotările avute în vedere prin documentațiile de urbanism aprobate (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.);

-  -Întocmește materiale de informare și raportare pentru primar și Consiliul local cu privire la problemele de urbanism și amenajarea teritoriului.

 

2.Topograf

 

-  Gestionează, organizează și pune în aplicare cadastrul de specialitate la nivelul teritoriului administrativ al orașului Borsec.

-  Asigură actualizarea planurilor topo-geo cu inventarierea, cadastrarea tehnico- imobiliara de pe teritoriului orașului Borsec.

-  Colaborează cu Serviciul Juridic Contencios referitor la terenurile care fac obiectul unor litigii cu Primăria orașului Borsec, efectuează analize referitoare la expertizele topo.

-  Avizează documentații privind schimbul de terenuri și retrocedările imobilelor conform legislației in vigoare.

-  Asigură întocmirea documentațiilor cu propuneri pentru atribuirea de denumiri de străzi.

-  Urmărește aplicarea HGR nr. 521/1997 privind întocmirea lucrărilor de cadastru imobiliar - edilitar si de constituire a băncii de date urbane.

-  Organizează și întocmește banca de date computerizată privind cadastrul general la nivelul teritoriului administrativ al orașului Borsec.

-  Asigura arhivarea documentelor serviciului în conformitate cu legislația în vigoare și răspunde pentru acestea.

-  Rezolva corespondenta privind activitatea biroului și răspunde de trimiterea răspunsurilor petenților.

-  Rezolvă sesizările cetățenilor referitoare la problemele de cadastru de specialitate.

-   Întocmește rapoarte de specialitate la proiectele de hotărâri în domeniile de activitate ale compartimentului, în vederea promovării lor în Consiliul local.

-   Face propuneri privind schimbarea destinației unor terenuri corespunzător necesităților orașului

-  Prezintă la cererea Consiliului local si a primarului, rapoarte si informări privind activitatea de cadastru general.

 

3.Comisia de acorduri unice

 

   Comisia de Acorduri Unice constituită pe baza Hotărârii Consiliului Local Borsec nr. 58/2003 are ca scop creșterea operativității în procesul de autorizare a executării lucrărilor de construcții. Plenul Comisiei de Acorduri Unice este abilitat să emită acordul unic,cu valoare de aviz care însumează prevederile avizelor și acordurilor privind utilitățile urbane, precum și cele privind prevenirea și stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecția mediului și sănătatea oamenilor, obținute pe plan local.

            Comisia de Acorduri Unice este alcătuită din:

- specialiști provenind din structura proprie a aparatului administrației publice locale

- reprezentanți delegați ai tuturor societăților care administrează sau furnizează utilități urbane

- reprezentanți împuterniciți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale

            Acordul unic este actul cu valoare de aviz emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului sef,însumând avizele și acordurile favorabile-exprimate prin fișele tehnice(obținute pe plan local)

Acordul se emite numai pe baza fișelor tehnice avizate favorabil. În baza acordului unic se poate emite autorizația de construire/desființare.

 - Componența Comisiei de Acorduri Unice constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.58/2003 și cu respectarea Legii nr.453/2001 Art.4,37, Ord. Nr.1943/2001 al M.L.P.T.L. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,Art.8,9.10.:

Specialiști din structura de specialitate:

            - arhitect șef birou de urbanism și amenajarea teritoriului

Reprezentanți delegați ai societăților care administrează utilitățile urbane_

-          S.C.Electrica SA

-          S.C.Romtelecom SA

-          SC Romaqua Prest SA

Reprezentanți ai serviciilor descentralizate ale administrației publice centrale,numiți prin Ordinul Prefectului nr.90/2003:

-          Grupul de pompieri Oltul

-          Inspectoratul de Protecție Civilă

-          Inspectoratul de Protecția Mediului

-          Direcția de sănătate Publică

Atribuțiile Comisiei de Acorduri Unice :                                                       

            - Examinarea documentației depuse, analiza operativă privind respectarea structurii și conținutului documentațiilor depuse și restituirea după caz a documentației necorespunzătoare (în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii):

         - Analizarea proiectului conf. Anexei 1 din Legea nr.453/2001,depus pentru autorizarea executării lucrărilor,pentru îndeplinirea tuturor cerințelor și a condițiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism,precum și a condițiilor cuprinse în avizele obținute de solicitant.

            - Având în vedere că biroul de urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local are încadrat în funcție publică de conducere un arhitect șef fără alți specialiști care să facă parte din structura de specialitate a biroului,obținerea avizelor de la serviciile descentralizate ale administrației publice centrale solicitate prin certificatul de urbanism , în vederea emiterii acordului unic se va face de către investitor.

            - Pregătirea și prezentarea documentațiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice.

            - Întocmirea acordului unic.

            - Redactarea și prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare.

     Atribuțiile principale și specifice sunt în art.9 și 10 din Ord.Nr.1943/2001.   

 

  4.Eliberare autorizatii, certificate

 

-    avizarea documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și eliberarea certificatelor

-    obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism necesare în vederea emiterii acordului unic

-    întocmirea și emiterea acordului unic

-    întocmirea și eliberarea autorizației de construcție/desființare

-    solicitarea avizului primarului în situația în care emitentul este președintele consiliului județean

-    verificarea conținutului documentelor depuse, respectiv a propunerii de certificat de urbanism

-    determinarea reglementărilor din documentațiile de urbanism și a directivelor cuprinse în PUG, PUZ, referitor la imobilul pentru care se solicită certificat de urbanism, precum și analizarea compatibilității scopului declarat

-    formularea condițiilor și restricțiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiției

-    stebilirea avizelor și acordurilor legale necesare autorizării

-    verificarea existenței documentului de plată a taxei de eliberare a certificatelor de urbanism

-    redactarea, înregistrarea și emiterea certificatelor de urbanism

-    asigurarea transmiterii către primari spre știință a actelor emise în situația în care emitentul este președintele consiliului județean

-    elaborarea autorizațiilor de construire/ desființare

-    redactarea acordului unic când sunt îndeplinite toate condițiile tehnice și de aviz cerute prin certificatul de urbanim

-    redactarea și prezentarea spre semnare a autorizațiilor de construire/ desființare

 

III.Compartimentul agrigol

 

- Completează și ține evidența registrelor agricole, la zi.

 -Întocmește și eliberează dovezi și certificate de stare materială în conformitate cu înscrisurile în registrele agricole;

 -Completează centralizatorul de la registrele agricole, întocmește dările de seamă statistice AGR și situațiile privind evoluția efectivelor de animale , la termenele legale.

 -Întocmește și eliberează certificatele de proprietate asupra animalelor;

 -Întocmește și eliberează cerificatele de producător.

 -Efectuează legalizarea actelor și înscrierilor;

 -Înregistrează și ține evidența contractelor mobiliare;

 -Întocmește  contractele de închiriere, concesiune, asociere, arende și înaintează spre încheiere primarului.

 -Ține evidența contractelor încheiate.

 -Întocmește și înaintează spre încheiere contractele de închiriere a spațiilor din fondul locativ al instituției. Ține evidența acestor documente.

 - Întocmește listele cuprinzând contractele încheiate  și înaintează spre debitare compartimentului taxe și impozite în termenele stabilite.

- Îndeplinește atribuțiile ce decurg din aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, astfel:

- Oferirea informațiilor publice ( afișaj, informații ce trebuie comunicate din oficiu etc.)

- Primirea și înregistrarea cererilor de informații publice

- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii

- Elaborarea răspunsului la cereri

- Transmiterea răspunsului în termen, la solicitant

- Prevenirea întârzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor

- Raportarea situației aplicării legii

- Organizarea punctului de informare și documentare

- Asigurarea materialelor pentru informarea publicului;

- Realizarea Raportului anual privind activitatea primăriei(include date despre starea economică și socială a comunității)

 

 

IV Compartimentul, buget- contabilitate

 

1. Evidența contabilă

 

            Pornind de la activitatea de bază, respectiv de ținere la zi a evidenței contabile, contabilitatea este organizată astfel:

-  contabilitatea imobilizărilor se ține pe categorii și pe fiecare obiect de evidență;

-  contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric;

-  contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică;

-  contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinația lor;

-  asigură înregistrarea plăților de casă și a cheltuielilor efective pe subdiviziunile clasificației bugetare;

-  pentru verificarea înregistrării corecte a operațiunilor efectuate, lunar se întocmește Balanța de verificare;

-  trimestrial și anual întocmește Situații financiare care cuprind: bilanț, cont de execuție bugetară și anexe;

-  conduce registrele de contabilitate prevăzute de Legea nr.82/1991, republicată;

 

2.  Inventariere. Plăți

 

Ținând cont de aplicarea corectă a prevederilor legale ce decurg din alte acte normative, în cadrul compartimentului se mai desfășoară o serie de activități importante:

-  efectuează plăți în limita prevederilor bugetare

-  verifică decontarea salariilor, ajutoarelor sociale, îndemnizațiilor de naștere, ajutoarelor de urgență;

-  verifică încasarea veniturilor bugetului local conform chitanțelor sau viramentelor făcute cu ordine de plată;

-  întocmește contul de execuție a bugetului local;

-  asigură valorificarea inventarierii, stabilirea rezultatelor și înregistrarea diferențelor;

-  întocmește comenzi pentru procurarea de materiale  și executări de lucrări pe baza referatelor primite de la direcții.

 

3.Buget

 

-  organizează și răspunde de acțiunea de elaborare a lucrărilor privind bugetul local, precum și bugetele de venituri și cheltuieli ale serviciilor publice subordonate;

-  elaborează variante privind nivelul și evoluția cheltuielilor în perspectivă pentru acțiunile finanțate din bugetul local și bugetul unităților subordonate Primăriei;

-  verifică și analizează proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților subordonate, urmărind necesitatea și baza legală a cheltuielilor, justa dimensionare a cheltuielilor bugetare și din alte fonduri;

-  urmărește execuția cheltuielilor prevăzute in bugetul local întocmind informări privind modul de realizare al acestora;

-  analizează împreună cu compartimentele de specialitate legalitatea, necesitatea și oportunitatea listelor de lucrări și alte obiective de investiții a căror finanțare se face din bugetul local, asigură alocarea fondurilor necesare urmărind acordarea acestora în concordanță cu gradul de realizare fizică a lucrărilor;

-  întocmește lucrările privind bugetul general al localității cu repartizarea pe trimestru;

-  răspunde de organizarea și conducerea evidenței contabile a sumelor aprobate în vederea efectuării cheltuielilor , efectuează deschiderile de credite bugetare în termenele stabilit;

-  conduce evidența contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobate din mijloacele bugetare, extrabugetare și din alte fonduri legal constituite a gestionării valorilor materiale, bunurilor de inventar și mijloacelor bănești, a decontărilor cu debitori și creditori și exercită controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului propriu;

-  exercită controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate prin casierie și asigură lichidarea obligațiilor de plată luând măsurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul;

-  răspunde de organizarea efectuării la timp a operațiunilor de inventariere a valorilor materiale, bănești și decontărilor cu bugetul propriu și asigură efectuarea acestor operațiuni la unitățile subordonate;

-  întocmește deconturile TVA;

-  primește, verifică și centralizează rapoartele contabile privind execuția bugetului depuse de unitățile subordonate, întocmește raportul contabil privind execuția bugetului propriu al Primăriei;

-  calculează reevaluarea mijloacelor fixe în vederea casării sau licitării acestora;

-  colaborează cu compartimentul taxe și impozite în vederea verificării, contabilizării veniturilor bugetului local

 

V.Compartimentul resurse umane- organizare, salarizare

 

1.      Managementul resursei umane

 

-valorificarea eficientă a potențialului și a capacității resursei umane;

-adaptarea politicii de resurse umane la obiectivele și sarcinile Primăriei;

-dezvoltarea și menținerea unui climat organizațional bazat pe valoarea și performanța resursei umane, care să fie caracterizat prin: flexibilitate (minimizarea birocrației), responsabilitate, recompense (funcție de performanță), claritate (planuri precise de activitate), spirit de echipă (cooperare, mândria de a face parte din colectiv).

În domeniul managementului resursei umane se aplică necontenit următoarele principii: respectarea legii, participarea activă și responsabilă, cooperare pentru a fi în slujba cetățenilor.

 

 2.Planificarea resursei umane

           

            Acoperirea nevoilor de personal cu resurse disponibile se  face prin asigurarea unui raport optim între necesarul de resurse umane pe fiecare perioadă de timp și personalul efectiv existent. În acest sens, se adoptă strategii flexibile privind asigurarea cu necesarul de personal prin apelarea la diferite forme de încadrare a personalului (contracte de muncă pe durată determinată, contracte de muncă cu timp parțial etc).

 

3.Analiza și evaluarea posturilor din cadrul serviciilor publice

Se actualiză fișele posturilor și în acest scop se transmit personalului din cadrul Primăriei, precum și către serviciile publice în subordine; criteriile de evaluare a posturilor stabilite conform legii, criterii care vizează, în special, creșterea responsabilității.

Se urmărește ca sarcinile și atribuțiile prevăzute în fișele posturilor să fie continuu actualizate, în raport cu schimbările făcute în legislație.

Pe baza analizei și a evaluării posturilor se întocmește proiectul de organigramă, în vederea supunerii aprobării în Consiliul local, conform legii.

Se urmărește ca angajații să aibă sarcini precise, clare, cu termene de finalizare bine stabilite, asigurându-se un volum minim necesar de cunoștințe. Perfecționarea se  face prin programe de instruire și formare profesională, precum și prin utilizarea IT.

 

4.Recrutarea și selecția personalului

 

Prin activitatea de recrutare se urmărește identificarea persoanelor care corespund cerințelor posturilor (vacante sau care pot deveni vacante) și atragerea acestor subiecți către Primărie. Numirea unei persoane pe un post public se  face numai prin concurs, în funcție de merit, în baza unei competiții corecte și deschise. De asemenea, se va proceda la publicitatea posturilor disponibile, înregistrarea și preselecția candidaților (verificarea condițiilor formale), etape urmate de selecția candidaților (în exclusivitate pe baza rezultatelor obținute la concurs) și întocmirea formelor de angajare prevăzute de lege.

 

5.Evaluarea personalului

 

            Stabilirea precisă a criteriilor care stau la baza evaluării activității depuse de angajați, evaluatorul urmărind ca pe tot parcursul anului să asigure condiții și un climat de muncă favorabile atingerii unui nivel de performanță cât mai ridicat.Evaluarea se va face cât mai obiectiv, pe baza discuției directe dintre evaluator și angajat.

6.Salarizare

 

   Se asigură un echilibru permanent între nevoia de plată (a salariilor) și posibilitățile existente, adică încadrarea în bugetul alocat plății salariilor.

Salarizarea personalului are în vedere respectarea cu strictețe a prevederilor legale în vigoare și asigurarea că prin aplicarea corectă a sistemelor de compensare (directă și indirectă) se realizează stabilizarea și motivarea personalului, obținerea productivității maxime, asigurarea unui nivel înalt al lucrărilor, astfel încât atragerea (motivarea) angajaților să contribuie la creșterea prestigiului Primăriei.

Pentru aplicarea corectă a sistemului de salarizare, Compartimentul Resurse Umane răspunde de următoarele:

-  stabilirea salariilor de bază, a indemnizațiilor de conducere, a salariilor de merit, a sporului de vechime; sporurile pentru condiții  de muncă prevăzute în legislație;

-  certifică legalitatea și propune spre aprobare acordarea altor drepturi și compensări indirecte prevăzute de lege;

-  verifică modul de respectare privind înscrisurile în foile colective de prezență,

-  supraveghează și controlează modul de utilizare a timpului de lucru al angajaților, propune măsuri de eliminare a timpilor neutilizați sau utilizați neeficient;

-  întocmește statele de salarii pentru primărie și pentru toate serviciile publice existente în subordine

       Compartimentul Resurse umane răspunde de aplicarea legii privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, având în acest domeniu următoarele atribuții:

-încheie contracte de muncă pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap;

-urmărește modul de respectare a prevederilor contractului de muncă de către asistenții personali;        

       Compartimentul resurse umane întocmește documentații, proiecte de hotărâri ale Consiliului local, informări în domeniul resurselor umane și le prezintă în ședințele Consiliului local.

 Alte atribuții al compartimentului:

-  Întocmește , efectuează înregistrările și ține evidența carnetelor de muncă , precum și a registrului de evidență a salariaților

-  Întocmește și ține evidența dosarelor personale a tuturor angajaților instituției. Întocmește și ține la zi dosarele profesionale a funcționarilor publici

-  Eliberează adeverințe de serviciu, de venit, medicale la solicitarea angajaților sau organelor competente.

-  Întocmește lunar situațiile statistice privind fondul de salarii, contribuțiile și plățile efectuate către bugetul asigurărilor sociale, fond șomaj, fond sănătate etc., în termenele legale.

-  Întocmește și ține evidența fișelor fiscale pentru venitul global.

-  Colaborează cu Consiliul Județean Serviciul Salarizare Personal, care coordonează activitățile privind evidența funcțiilor și funcționarilor publici .

-  Întocmește referate și după caz inițiază proiecte de hotărâri, sau dispoziții  privind încadrarea, numirea, salarizarea , pensionarea sau desfacerea contractului de muncă a personalului

 

7.Control financiar preventiv propriu 

 

   - Organizează asigură și răspunde de exercitarea conform prevederilor legii controlul financiar preventiv propriu.

   - Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanei în drept, prin aplicarea de către acesta a sigiliului personal. În vederea acordării vizei de control financiar preventiv propriu, proiectele de operațiuni se prezintă însoțite de documentele justificative corespunzătoare, certificate în privința realității și legalității prin semnătura conducătorilor compartimentelor de specialitate care inițiază operațiunea respectivă.

 -  Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal:

    - angajamentele legale si angajamentele bugetare;

    - deschiderea si repartizarea de credite bugetare;

    - modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;

    - ordonanțarea cheltuielilor;

    - constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;

    - concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al localității;

    - vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al localității;

    - alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

 

 

VI.Compartimentul taxe și impozite

 

1.Taxe și impozite

 

-Calculează impozitele și taxele locale conform declarațiilor de impunere a contribuabililor, precum și majorările aferente dacă este cazul.

-Eliberează certificatele de valoare impozabile, și alte certificate și adeverințe solicitate de contribuabili.

-Întocmește procesele verbale de stabilire a taxei asupra mijloacelor de transport, actele necesare pentru transcrieri și radieri.

-Întocmește procesele verbale de verificare.

-Întocmește situațiile privind veniturile bugetului local, realizări și prevederi pentru elaborarea bugetului local, partea de venituri

-La sfarșitul fiecărui an ăntocmește lista restanțelor și calculează majorările aferente.

 -Întocmește și predă la termen situațiile statistice  și prevederile lunare privind veniturile către Trezorerie și alte autorități publice.

-Preia de la contribuabili (persoane fizice și juridice) declarațiile de impunere , efectuează înregistrarea acestora precum și ținerea acestor evidențe;

-Deschide registrele de rol, extrasele de rol și înregistrează contribuabilii și debitarea lor;

-La deschiderea caseriei predă extrasele de rol la caserie.

-După închiderea caseriei înregistrează zilnic de pe chitanțe incasările privind impozitele și taxele locale, astfel deținand o evidență clară a debitelor, creditelor și soldurilor contribuabililor;

-Ține evidența contribuabililor scutiți de taxe și impozite

- compartimentul taxe și impozite răspunde pentru incasarea creanțelor bugetare, și folosește toate mijloacele legale pentru îndeplinirea acetui sarcini ( Executare silită, poprire etc)

 

2. Casierie

 

- Efectuează toate operațiunile privind incasările și plățile prin caseria instituției

- Conduce la zi registrele de casă.

- Întocmește documentele necesare pentru efectuarea plăților și incasărilor prin casă.

-Ține evidența documentelor justificative prin care s-a efectuat plățile, respectiv incasările, și pune la dispoziția referentului cu atribuții de contabil spre verificare.

-Trimestrial îndosariază, sigilează actele de casă și predă referentului cu atribuții de contabil.

 

VII Compartimentul pentru situații de urgență

 

1.Protecție civilă

 

- organizează și conduce activitatea personalului comisiei de protecție civilă pentru îndeplinirea măsurilor și sarcinilor ce-i revin potrivit actelor normative în vigoare;

-  îndrumă activitățile privind studierea principalelor caracteristici ale orașului; urmările probabile ale atacurilor din aer, calamități naturale sau catastrofe; prezintă propuneri privind aplicarea măsurilor de protecție civilă în concordanță cu perfecționarea mijloacelor de atac din aer;

-  conduce activitățile pentru întocmirea și actualizarea planului de protecție civilă a orașului;

-  organizează activitățile pentru întocmirea, păstrarea, actualizarea și aplicarea documentelor operative și de conducere a comisiei (extras din planul evacuării: planul de apărarea împotriva dezastrelor; planificarea anuală a pregătirii de protecție civilă; planul cu principalele activități de protecție civilă, actualizarea acestora potrivit ordinelor și dispozițiunilor în vigoare);

-  îndrumă și răspunde de pregătirea de protecție civilă a comisiei, a șefilor și comandanților formațiunilor de protecție civilă, a personalului încadrat în formațiunile de protecție civilă și a populației potrivit programelor elaborate de Inspectoratul de protecție civilă județean;

-  urmărește și controlează aplicarea măsurilor prevăzute în actele normative privind avizarea proiectelor construcțiilor noi, execuția adăposturilor de protecție civilă în subsolul noilor construcții și amenajarea unor lucrări subterane, etc., ca adăposturi de protecție civilă;

-  ține evidența si controlează întreținerea, conservarea și modul de folosire în timp de pace a fondului de adăpostire;

-  prezintă propuneri Primarului pentru completarea necesarului de adăpostire;

-  ține evidența utilajelor ce pot fi folosite în cazul calamităților sau a catastrofelor;

-  coordonează acțiunile comisiei și formațiunilor de protecție civilă pentru localizarea și înlăturarea urmărilor dezastrelor;

-  organizează strângerea, centralizarea, analiza și raportarea la Inspectoratul de Protecție Civilă Județean a datelor despre urmările produse și prezintă propuneri pentru întrebuințarea forțelor și mijloacelor de protecție civilă în funcție de situație;asigură funcționarea punctului de comandă de protecție civilă a orașului;

-  organizează și verifică măsurile privind prevenirea populației și salariaților despre pericolul atacului din aer și a dezastrelor; organizează și participă la exercițiile de alarmare și stingere centralizată a iluminatului public;

-  asigură starea de funcționalitate a mijloacelor tehnice pentru alarmarea populației și salariaților despre pericolul atacului din aer și producerea dezastrelor;

-  prezintă propuneri Primarului pentru planificarea în bugetul anual a fondurilor necesare pe linia cheltuielilor de protecție civilă;

 

2.Apărarea împotriva incendiilor

 

– organizează și conduce activitatea de apărare împotriva incendiilor pentru îndeplinirea măsurilor și sarcinilor ce revin Consiliului local și Primăriei orașului Borsec potrivit actelor normative în vigoare ;

 – colaborează cu pompierii civili privind îmbunătățirea apărării împotriva incendiilor la nivelul municipiului;

– face propuneri pentru cuprinderea în buget a fondurilor necesare asigurării materialelor necesare desfășurării activității de apărare împotriva incendiilor ;

– îndrumă și controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor la obiectivele patrimoniului public și privat al orașului ;

– supune spre analiză Consiliului local și a Primarului semestrial sau ori de câte ori situația impune raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor ;

– inventariază anual dotarea cu mijloace materiale de prevenire și stingere a incendiilor și face propuneri de completare a acestora;

– elaborează materiale de informare publică și educație antiincendiu și solicită în scris, fondurile necesare;

– organizează activități practice de intervenție la incendii și participă la activitățile organizate și conduse de către pompierii civili în obiectivele patrimoniului public și privat al orașului;

– participă la intervențiile pentru stingerea incendiilor de către pompierii civili în obiectivele patrimoniului public și privat al orașului ;

– ține evidența intervențiilor în obiectivele patrimoniului public și privat al orașului ;

– participă împreună cu organele prevăzute de lege la cercetarea și stabilirea cauzelor de incendiu ;

– analizează cauzele producerii incendiilor și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității de apărare.

3.Evidența militară și mobilizare la locul de munca (MLM)

 

- desfășoară activități specifice pe linia evidenței militare a personalului și mobilizarea la locul de muncă ;

- cooperează cu Centrul Militar Județean și cu Serviciul de Mobilizarea Economiei și Pregătirea Teritoriului pentru Apărare ;

- întocmește,  păstrează și actualizează fișele de evidență pentru recrut și rezerviști ;

- întocmește lucrările de MLM ;

- ține evidența angajaților cu obligații militare ;

- ține evidența bunurilor rechiziționabile și a persoanelor fizice pentru prestări servicii în interes public la mobilizare și în situații de urgență.

 4.Protecția muncii

 

- organizează și coordonează activitatea de protecție a muncii cu salariații primăriei și serviciile publice subordonate;

- verifică realizarea efectivă a obligațiilor pe linie de protecție a muncii ce revin persoanelor cu atribuții în organizarea și conducerea procesului de muncă ;

- propune măsuri pentru asigurarea materială necesară informării și educării salariaților ;

- asigură informarea fiecărei persoane, la angajarea în muncă, asupra riscurilor la care este supusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire a accidentelor ;

- ține evidența locurilor de muncă cu condiții nedorite ;

- verifică modul de întreținere a instalațiilor și utilajelor din dotare și propune măsuri pentru remedierea neregulilor ;

- întocmește documentele stabilite pentru compartiment și dă relațiile solicitate de către inspectorii de protecție a muncii în timpul controlului sau al efectuării cercetării accidentului ;

- propune măsuri pentru stabilirea de fonduri în vederea asigurării de echipamente și alte materiale necesare desfășurării procesului de muncă în condiții normale ;

- prezintă, anual sau la nevoie, raportul privind asigurarea măsurilor de securitate a muncii cu propunerile de îmbunătățire a activității ;

- participă la cercetarea accidentelor de muncă și ține evidența acestora ;

- propune măsuri pentru evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum și reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condițiile de muncă ;

- cooperează cu Inspectoratul Județean de Muncă, pentru asigurarea corespunzătoare a securității muncii ;

- ține legătura cu cabinetul de medicină a muncii pentru evaluarea stării de sănătate a personalului. 

 

VIII.Compartimentul programe, proiecte, mediu

 

Compartimentul Proiecte programe depune activitate pentru asigurarea bunei funcționări a sistemului informatic existent în cadrul Primăriei precum și întocmirea și urmărirea derulării programelor, astfel în sarcina compartimentului programe prognoze, investiții intră următoarele activități:

-  elaborează in colaborare cu celelalte compartimente ale Primariei, programul pentru lucrările și activitățile ce se vor desfășura cu ajutorul tehnicii de calcul

-  stabilește cantitățile de accesorii, piese de schimb și dispozitivele necesare funcționării mașinilor și echipamentelor de calcul (diskete, cd-uri, plăci fixe, plăci de rețea etc.);

-  urmărește buna funcționare a echipamentelor respectiv a rețelei de calculatoare;

-  urmărește inițierea, instruirea și perfecționarea personalului care utilizează tehnica de calcul în vederea folosirii eficiente a stațiilor de lucru și aplicațiilor;

-  răspunde de INTERNET (primește și transmite mesaje), întreține pagina WEB a Primăriei;

-  răspunde de protecția datelor și a echipamentelor pe care sunt stocate acestea.

Ca activități de programe prognoze, proiecte:

-    Pregătește documentațiile necesare pentru obținerea programelor de finanțare

-    Menținerea, actualizarea paginii Web a instituției

-    Urmărirea și prezentarea programelor și surselor de finanțare

-    Urmărirea și controlul derulării investițiilor

-    Asigură sprijin la deprinderea lucrului pe calculatoare a personalului din cadrul instituției (la nivel de bază).

 - Întocmește și urmărește programele de măsuri din domeniul protecției mediului

- Verifică salubrizarea străzilor și curățirea canalelor pluviale anunțând situațiile apărute la Serviciul public pentru întreținerea și repararea patrimoniului Consiliului local ;

- Răspunde de problemele de mediu și gestionarea deșeurilor ;

- Supraveghează aplicarea prevederilor din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, în acord cu planificarea de mediu

 

IX. Compartimentul administrativ gospodăresc

 

- răspunde de integritatea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în dotarea aparatului propriu al Primăriei;

- efectuează inventarieri periodice și aduce la cunoștință conducerii Primăriei date cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor din inventar, din administrarea acestora la alte unități și întocmește documentele necesare;

- răspunde de gestiunea din magazie, eliberează materialele necesare din magazie

- organizează și asigură efectuarea curățeniei în birouri, celelalte încăperi și spații aferente aparatului propriu al Primăriei;

- răspunde de depozitarea și conservarea materialelor, echipamentului și rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora;

- urmărește realizarea cotelor stabilite la combustibili, precum și aprovizionarea și gestionarea combustibilului aferent autovehicolelor din dotarea primăriei;

- întocmește lunar consumul de materiale (rechizite, materiale de întreținere, curățenie, benzină, motorină, ulei);

- eliberează foile de parcurs și  verifică, calcularea km/consum efectuat, centralizează și predă compartimentului buget contabilitate;

 

 

X. Compartimentul audit public intern

 

            Este organizat și își exercită activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și a Normelor Metodologice de aplicare 

 

-  Elaborează norme metodologice specifice entității publice în care își desfășoară activitatea, cu avizul UCAAPI;

-  Elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

-  Efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;

-  Informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;

-  Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;

-  Elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

-  În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entității publice și structurii de control intern abilitate.

 

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

-  angajamentele bugetare și legale din care derivă direct sau indirect obligații de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

-  plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;

-  vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

-  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale;

-  constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;

-  alocarea creditelor bugetare;

-  sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;

-  sistemul de luare a deciziilor;

-  sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;

-  sistemele informatice.

 

X.Serviciul public –Biblioteca orășenească Borsec

 

-  Eliberarea cărților pentru membrii bibliotecii, ținerea evidenței fișelor.

-  Urmărirea cărților eliberate, somarea restanțierilor.

-  Organizarea diverselor manifestări, recenzii, prezentări, întocmirea de bibliografii

-  Catalogarea publicațiilor

-  Răspunde de gestiunea bibliotecii și a casei de cultură.

-  Întocmește evidența trimestrială și anuală a activității bibliotecii

-  Coordonează activitatea bibliotecii, urmărește ofertele editoriale și participă la achiziționarea și dezvoltarea colecției de cărți existente.

-  Este în relație de colaborare permanentă cu Centrul Cultural Județean Harghita și Biblioteca județeană. 

 

 

XI Serviciul public de dezvoltare publică și locuințe

 

-  Administrează clădirea în care funcționează Primăria orașului Borsec, biblioteca orășenească înțelegând prin aceasta să efectueze reparatiile curente, să întrețină instalațiile, mobilierul, totodată deservirea cu încălzire a sediului primăriei

-  Efectuează lucrări de întreținere, zugrăveli, reparații la imobilele din domeniul public și privat al orașului care deservesc activități de interes public.

-  Efectuează revizia anuală la instalația interioară a centralei termice

-  Întreținerea utilajelor din dotarea instituției

-  Execută și alte lucrări dispuse de conducătorul instituției. 

-  Întreținerea piețelor

-  Repararea și întreținerea locurilor de joacă;

 

 

XII Serviciul public de întreținere și reparații străzi

 

  

-  Efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații (străzi, poduri, podețe, ) în orașul Borsec cu ajutorul utilajelor din dotare;

-  Verificarea execuției corecte a lucrărilor;

-  Recepția lucrărilor de reparații, reabilitare drumuri;

-  Întocmește programe anuale de reparații și întreținere a drumurilor, străzilor din orașul Borsec;

-  Deszăpezire și combatere a poleiului;

 

 

XIII.Serviciul public de salubritate și parcuri, zone verzi

 

Serviciile de salubrizare cuprind următoarele activități:

 

-  colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide, cu excepția celor toxice, periculoase sau cu regim special;

-  înființarea și administrarea depozitelor ecologice de deșeuri;

-  măturatul și spălatul căilor publice;

-  curățirea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în stare de funcționare a acestora pe timp de polei, îngheț sau de ninsoare;

-  dezinfecția, dezinsecția și deratizarea

-  măturat, spălat, întreținere, ras rigole, montare coșuri de gunoi stradale;

 

o Pe de altă parte serviciile de salubrizare vor asigura :

-  îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor

-  promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare

-  dezvoltarea durabilă a serviciilor

-  protecția mediului înconjurător

-  întreținerea și funcționarea Wc public

 

Serviciile de parcuri, zone verzi

 

-  Întreținerea zonelor verzi și înființarea de noi zone verzi;

-  Întreținerea și funcționarea serei de flori

-  Achiziționarea și montarea dotărilor urbane (bănci în parcuri etc);

-  Achiziționarea, distribuirea și plantarea materialului dendrofloricol;

-  Efectuarea tratamentelor fitosanitare, ierbicidări. 

 

 

 

                  COMISII TEMPORARE

 

1.COMISIA PENTRU REFORMA ÎN DOMENIUL PROPRIETĂȚII

 

    Comisia constituită pe baza Legii nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiție, precum și unele măsuri adiacente are următoarele atribuții principale:

- preiau si analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii;

- verifică în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;

- stabilesc mărimea si amplasamentul suprafeței de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente și consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

- completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;

- primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate;

- întocmesc situații definitive, potrivit competențelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare întocmit;

- întocmesc situații cu titlurile de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (2)^2 din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazurile în care proprietarii renunță la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate și înaintează comisiei județene propuneri de revocare a acestor titluri;

- înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;

- pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, si le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;

- analizează lunar evoluția cauzelor în justiție în care comisia locala este parte si în funcție de aceasta hotărăște și propune organului competent poziția procesuală pentru termenele următoare;

- sesizează organele competente pentru sancționarea membrilor comisiei, când este cazul;

- identifică terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările și completările ulterioare;

- exercita orice alte atribuții ce le revin potrivit prevederilor legale.

 

2.COMISIA PENTRU VÂNZAREA UNOR BUNURI CARE APARȚIN DOMENIULUI  PRIVAT  AL  UNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE

 

 Comisia constituită conform Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local are următoarele atribuții:

-  ține evidența spațiilor care cad sub incidența prezentei legi;

-  stabilește prețul minim de vânzare, pe baza unui raport de evaluare;

-  selectează evaluatorul spațiilor supuse vânzării prin licitație publică;

-  în cazul vânzării prin negociere directă, negociază prețul de vânzare cu solicitantul;

-  organizează licitația publică cu strigare, dacă este cazul;

-  aprobă vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări de servicii cu plata în rate.